Dnevni red nastavka 84. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 84. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 08.06.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2016. godinu

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2016. godinu

Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Vladi Kantona Sarajevo da može dati saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da putem javne licitacije izvrši prodaju motornih vozila koja se vode u evidenciji osnovnih sredstava navedenog Ministarstva, odnosno Uprave

Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

4. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje člana Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo i Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja člana Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

5. Izvještaj o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-mart 2017. godine.

Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

 

Iz nadležnosti Vlade

 

6. Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja Zaštićenim pejzažem ''Trebević'' za period 2017. - 2027. godina

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elektronske pošte u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

12. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste objekata za privatizaciju u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: v.d. Bojan Varunek

14. Program mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2017/2018. godinu

Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program aktivnosti u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom – Smiljevići u 2017.godini

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

16. Program uređenja riječnih korita i zaštita od poplava, vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

17. Izvještaji ministarstava Kantona Sarajevo o rješavanju upravnih stvari u upravnim postupcima za period 01.01.2016 - 31.12.2016. godine

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

18. Izvještaj o radu Radne grupe imenovane Rješenjem Vlade broj: 02-05-10908-8/17 od 23.03.2017. godine za sačinjavanje analize sa detaljnim podacima koji se odnosi na poslovanje, ekonomičnost i efikasnot rada kantonalnih javnih komunalnih preduzeća sa smjernicama, prijedlozima i mogućnostima budućeg organizovanja komunalne privrede na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

19. Izvještaj o radu Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju za period od 29.11.2016. godine do 15.05.2017. godine

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

20. Informacija o realizaciji utvrđenog programa održavanja čistoće (za I kvartal) u 2017. godini

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

21. Prijedlog rješenja o utvrđivanju naknadne za rad v.d. predsjedavajućeg i v.d. članova Ureda za pritužbe javnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

22. Prijedlog rješenja o imenovanju na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata «IKRE»

Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

25. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za nabavku i implementaciju softverskog sistema elektronske pisarne u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

26. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine i isplate naknade za rad u Radnoj grupi za

sačinjavanje analize sa detaljnim podacima koji se odnosi na poslovanje, ekonomičnost i efikasnot rada kantonalnih javnih komunalnih preduzeća sa smjernicama, prijedlozima i mogućnostima budućeg organizovanja komunalne privrede na području Kantona Sarajevo, imenovani Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-10908-8/17 od 23.03.2017. godine

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

27. Prijedlog zaključka o prihvatanju Izjašnjenja Ministarstva finansija Kantona Sarajevo po Preporuci Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Ž-SA-05-704/16, Tahira Nikšića,

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

28. Prijedlog odgovora na navode apelacije podnesene od strane Topić Zorana Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

29. Prijedlog odgovora na tužbu podnesenu od strane Sprečo Mirsada iz Sarajeva, radi poništenja rješenja Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-27-1621/16 od 01.12.2016. godine, dostavljen putem akta Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju broj: 02-27-1621/16 od 19.05.2017. godine.

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

30. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova zdravstvenog osiguranja, za 2017. godinu, za zaposlenike “Satex” d.d. Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

31. Prijedlog zaključka o prihvatanju inicijative i sufinansiranju projekta cestovnog povezivanja Kantona Sarajevo i Bosansko – podrinjskog kantona Goražde kroz nastavak izgradnje puta Foča/Ustikolina-Grebak-Trnovo

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijem namještenika u Kantonalni sud u Sarajevu

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

33. Prijedlog zaljučka o davanju saglasnosti Fondu memorijala za raspisivanje konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Pomoćnik direktora sektora za pravne, ekonomske i opće poslove

Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

34. Informacija o pregledu broja posjetilaca internet stranica i portala Kantona Sarajevo

Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

35. Informacija Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo o izradi web stranice za Ekonomsko-socijalno vijeće Kantona Sarajevo

Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

42. Aktuelna pitanja

 

Materijal koji je usvojen kao dopuna dnevnog reda:

- Prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za koordiniranje, predlaganje i realizaciju aktivnosti u svrhu provođenja reforme sektora turizma u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

08.06.2017 - 10:00