Dnevni red nastavka 82. sjednice Vlade KS

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), nastavak 82. sjednice Vlade Kantona Sarajevo održati u petak 19.05.2017. godine sa početkom u 09:00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda i to:

Iz nadležnosti Skupštine:

24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o prenosu osnivačkih prava Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine na Grad Sarajevo, te Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i Biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

Iz nadležnosti Vlade:

27. Prijedlog odluke o zaduženju Kantona Sarajevo putem emisije obveznica Kantona

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

28. Prijedlog odluke o korištenju sredstava od naknade za tehnički pregled vozila

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

29. Prijedlog odluke o kriterijima i načinu raspodjele sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu za podršku naučno-istraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: sekretar Tarik Humačkić

33. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova, zamjenike članova i zapisničara Disciplinske komisije

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

34. Prijedlozi rješenja o razrješenju predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola, te imenovanju predsjednika i članova kao i imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola, kao javnih ustanova

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

35. Prijedlog rješenja o formiranju radne grupe za sačinjavanje dokumenta "Akcioni plan-Set mjera za provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i uspostavu sistema za upravljanje populacijom pasa"

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

36. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o imenovanju Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017. - 2019. godine, broj: 02-05-10130-16/17 od 16.03.2017. godine

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

37. Program realizacije projekta povećanja energijske efikasnosti u objektima budžetskih korisnika Kantona Sarajevo u 2017. godini.

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

38. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.03.2017. godine

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

39. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2017. godine

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

40. Izvještaj o realizaciji Operativnog plana šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u 2016. godini

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

41. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora samostalnih kantonalnih uprava i upravnih organizacija i Prijedlog rješenja o formiranju komisije za provođenja konkursne procedure

Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

42. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (vlastiti prihodi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ „Podlugovi“ i JU OŠ „Zajko Delić“

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

43. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Mirsad Prnjavorac“ i JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

44. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (donacije) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetskog korisnika JU "Biblioteka Sarajeva"

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

45. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU „Prva osnovna škola“, JU „Osnovna muzička škola“ Ilidža te JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadzijamaković“

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

46. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetskog korisnika JU "Prva osnovna škola"

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

47. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijem kurira u Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

48. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijem namještenika u Kantonalni sud u Sarajevu

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

49. Aktuelna pitanja
 

                                                                                                                                                                                                                  P R E M I J E R

                                                                                                                                                                                                               Elmedin Konaković
 

19.05.2017 - 09:00