Dnevni red nastavka 78. sjednice Vlade KS

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 78. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 06.04.2017. godine sa početkom u 10:30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

 

Iz nadležnosti Skupštine

2. Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

3. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01.do 31.12.2016. godine

Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

4. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2016. godinu

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

5. Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru inspektora za zaštitu od požara Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u prostorijama „Hetig“ d.d., upravitelja stambenog objekta u ulici Geteova broj 2., a nakon požara koji se dogodio dana 06.02.2017. godine u ulici Geteova 2/11 u Sarajevu u kome su smrtno stradale dvije osobe

Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

 

Iz nadležnosti Vlade

7. Prijedlog uredbe o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

8. Prijedlog uredbe o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2016. godini

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje pravnog subjekta za obrazovanje odraslih - Javne ustanove Osnovna škola „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o držanju stoke na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo

Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

12. Akcioni plan 2017-2019. godine implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine

Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

18. Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini, sa načinima i kriterijima za realizaciju

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

19. Program redovnog i vanrednog održavanja saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

20. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika školskih odbora osnovnih škola

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

21. Informacija o realizaciji Akcionog plana za provedbu Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo za period 2015. - 2016. godina

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

22. Informacija o realizaciji zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-29188-19/16 od 13.10.2016. godine, a u vezi sa stanjem u privrednom društvu Hotel "Maršal" Bjelašnica d.o.o. Sarajevo.

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

23. Informacija Ministarstva finansija Kantona Sarajevo po zahtjevu Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Ž-SA-05-127/17, po žalbi Lamije Mašić

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

24. Prijedlog zaključka kojim se odobrava Udruženju za međunarodnu i kulturnu saradnju “VIAKULT OFFICE” korištenje javnog parking prostora u ulici Zelenih beretki, ispred Doma oružanih snaga BiH, za potrebe održavanja 14. Kid's festivala

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini KJKP „Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za uvećanje plaće direktoru Preduzeća u iznosu do 30%.

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

26. Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini KJKP „Tržnice-pijace” d.o.o.Sarajevo za uvećanje plaće direktoru Preduzeća u iznosu do 30%.

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

27. Prijedlog zaključka o prihvatanju pravnog rješenja vezano za zasnivanje radnog odnosa u javnom sektoru Kantona putem konkursa/oglasa

Izvjestilac: predsjednik Radne grupe Elmedin Konaković

30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu to:

Nastavnik na predmetu „Scenografija“– jedan izvršilac; na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i to:

Asistent na predmetu „Farmakologija I“ i „Farmakologija II“– jedan izvršilac; na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

Asistent na predmetu „Farmakokinetika“ i „Klinička farmacija“ – jedan izvršilac; na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju

Laborant na Katedri za farmaceutsku tehnologiju – jedan izvršilac; na neodređeno

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i to:

Oblast „Procesno, energetsko i okolinsko inžinjerstvo“ – asistent; jedan izvršilac; na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju

Oblast „Industrijsko inžinjerstvo i menadžment“ – asistent; dva izvršioca; na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju

Oblast „Mašinski proizvodni inžinjering“ – asistent; jedan izvršilac; na izborni period u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, i to:

Sekretar Fakulteta – jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

35. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (donacije) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetskog korisnika JU Biblioteka Sarajeva

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

36. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU „Treća osnovna škola“, JU „Hamdija Kreševljaković“ i JU Muzej „Alija Izetbegović“

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

37. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (donacije) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetskog korisnika JU Centar „Vladimir Nazor“

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

38. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU Peta osnovna škola, JU Šesta osnovna škola i JU Sedma osnovna škola

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

39. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (donacije) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetskog korisnika JU OŠ „Dobroševići“

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

40. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Kabineta premijera i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

41. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU Četvrta osnovna škola, JU OŠ „Čengić Vila I“ i JU Druga gimnazija

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

43. Aktuelna pitanja

- Informacija u vezi sa programima mjera za poticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

- Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi „Narodno pozorište, Sarajevo“

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

 

 

PREMIJER

Elmedin Konaković

06.04.2017 - 10:30