Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red nastavka 40. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16) da će se nastavak 40. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 10.10.2019. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojoj će se razmatrati preostale tačke Dnevnog reda, i to:

 

Iz nadležnosti Vlade

 

9. Prijedlog rješenja po žalbama Dajdžić Ilvane, „Taxi 8” d.o.o. Sarajevo, i prijedlog zaključka po zahtjevu za izuzeće Selmanović Belme

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

10. Prijedlog zaključka po Prijedlogu za rješavanje sukoba nadležnosti podnesenog od strane Pilav Amira i Prijedlog odgovora Instituciji ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava BiH povodom žalbe Pilav Amira

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

15. Aktuelna pitanja

 

Materijali koji su usvojeni kao dopuna dnevnog reda:

 

 • Prijedlog zaključka o imenovanjima odgovornih lica za koordinaciju izrade odgovora na skupštinska pitanja inicijative

  Izvjestilac: sekretar Vlade Tarik Humačkić

 • Prijedlog odluke o uspostavi javnog registra postupanja Vlade Kantona Sarajevo po skupštinskim pitanjima i inicijativama

  Izvjestilac: sekretar Vlade Tarik Humačkić

 • Prijedlog odluke o metodologiji postupanja Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa uprave po skupštinskim pitanjima i inicijativama

 • Izvjestilac: sekretar Vlade Tarik Humačkić

 • Prijedlog odluke o dodjeli poticajnih grant sredstava za razvoj subjekata male privrede na području Kantona Sarajevo za 2019. godinu

 • Izvještaj Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo o provedenim aktivnostima na izradi planskih dokumenata

  Izvjestilac: ministar Damir Filipović

 • Informacija o organizaciji održavanja Dana državnosti BiH

  Izvjestilac: premijer Edin Forto

 

P R E M I J E R

Edin Forto

 

10.10.2019 - 10:00