Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red četvrte vanredne sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

                                                                          S A Z I V A M

Četvrtu vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 15.01. 2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 14:30 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                                    D N E V N I   R E D:

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;
Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

2. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu
Izvjestilac: ministar Amel Kovačević;

3.Aktuelna pitanja.
                   
                                 

                                                                                                                                                           P R E M I J E R

                                                                                                                                                               Edin Forto

                                                                                                                                               

15.01.2019 - 14:30