Dnevni red 98. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

98. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 12.10.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,15 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 92. vanredne, 93. vanredne i 96. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

 1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 2. Prijedlog odluke o donošenju Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Centar za kulturu Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

 4. Prijedlog odluke o izdvajanju Organizacione jedinice “Collegium artisticum” iz Javne ustanove “Centar za kulturu Kantona Sarajevo” u samostalnu javnu ustanovu

  Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici

  Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina, a u vezi otkupa Azila za napuštene životinje u Prači (Bosansko podrinjski Kanton) u cilju trajnog rješavanja i zbrinjavanja napuštenih životinja i životinja bez nadzora vlasnika sa područja Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo, da može pristupiti potpisivanju Anexa Ugovora o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo pripadnicima boračke populacije broj OPU-IP: 373/2017 od 03.05.2017. godine

  Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

 1. Izvještaj o poslovanju KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

  Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

 2. Izvještaj o poslovanju KJP “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2016. godinu

  Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

 3. Izvještaj o poslovanju KJP “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

  Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

 4. Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

  Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

 5. Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

  Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

 6. Izvještaj o poslovanju JP „ Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

  Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

  Iz nadležnosti Vlade

 7. Prijedlog odluke o vršenju strategijske procjene uticaja na okoliš za Prostorni plan područja posebnog obilježja Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO) – Smiljevići

  Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

 8. Prijedlog odluke o proglašenju Projekta “Uređenje nordijske staze i pratećih sadržaja za održavanje EYOF-a” na Bjelašnici i Velikom polju na Igmanu, od javnog značaja za Kanton Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

 9. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 10. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za izbor člana Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 11. Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o radu (za period 05.03. - 05.06.2017. godine) i isplati naknade Komisiji za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove "Biblioteka Sarajeva"

  Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

 13. Prijedlog odluke o odbijanju davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „Isak Samokovlija”, za imenovanje direktora Škole

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 14. Prijedlog programa javnih investicija Kantona Sarajevo za 2018-2020. godina

  Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

 15. Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2016. godinu

  Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

 16. Prijedlozi rješenja Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju, a u kojima je odlučeno po žalbama Kurtić Miralema, Herenda Adnana i Zulčić Senada iz Sarajeva

  Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

 17. Prijedlog rješenja o imenovanju Tima za izradu Akcionog plana reforme i razvoja sistema socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 2018-2020

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 18. Prijedlog zaključka kojim se usvaja Projektna dokumentacija na nivou urbanističkog projekta: ''Edukaciono-rekreacioni EKO KAMP i sportsko-rekreaciona Zona 1'', shodno Prostornom planu područja posebnog obilježja Zaštićeni pejzaž ''Bijambare'' (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 23/09)

  Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

 19. Informacija o pripremljenosti toplifikacionog sistema KJKP „TOPLANE – SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo i Informacija o pripremljenosti KJKP „SARAJEVOGAS” d.o.o. Sarajevo za sezonu grijanja – pogonska spremnost 2017/2018 godinu i Izvještaj o pripremi za sezonu grijanja 2017/2018, Društva za proizvodnju i distribuciju energetskih medija BAGS ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća za područje Kanton Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Senad Hasanspah

 20. Informacija o realizaciji projekata obnove Ski centra Bjelašnica

  Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

 21. Informacija Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije u vezi sa postupanjem po zaprimljenim prijavama u kojima se ukazuje na moguća koruptivna ponašanja odgovornih lica u Javnoj ustanovi Osnovna škola „Hasan Kikić“ i Javnoj ustanovi Osnovna škola „Porodice ef. Ramić“

  Izvjestilac: predsjednik Tima Erduan Kafedžić

 22. Prijedlog zaključka o o izmjenama i dopunama Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo 2015 – 2019 i Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije

  Izvjestilac: predsjednik Tima Erduan Kafedžić

 23. Prijedlog zaključka za postupanje po preporuci Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj: P-179/17 od 20.07.2017. godine

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 24. Prijedlog zaključka o odobravanju finansiranja projekta izgradnje i investicionog održavanja lokalnih saobraćajnica na području općina u Kantonu Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

 25. Prijedlog zaključka kojim se zadužuje Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da pokrene aktivnosti za realizaciju I faze rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u vezi objekta „Kon-Tiki“ (Kod Sonje)

  Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

 26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja za otvaranje podračuna u okviru jedinstvenog računa Trezora Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

 27. Prijedlog zaključka o odobravanju Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe, upošljavanje na neodređeno vrijeme radno mjesto koordinator

  Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

 28. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih poslova

 • Sekretar Ministarstva

Izvjestilac: ministar Vedran Mulabić

 1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na neodređeno vrijeme i to:

 • Poslovi registracije vozila – viši referent--------------------- 2 izvršioca

 • Poslovi pisarnice – viši referent-------------------------------- 4 izvršioca

 • Održavanje čistoće – pomoćni radnik------------------------- 2 izvršioca

Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

 1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija za prijem u radni odnos jednog državnog službenika i jednog namještenika na neodređeno vrijeme, i to:

 • Stručni saradnik za poslove operativnog planiranja i trezorskog izvještavanja (jedan izvršilac)

 • Viši referent za Glavnu knjigu (jedan izvršilac)

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme, i to:

 • KV Vatrogasac-vozač – 8 izvršilaca;

 • VKV Vatrogasac-automehaničar – 1 izvršilac

Izvjestilac: direktor Mustafa Kovač

 1. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i razdjela Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 2. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i razdjela Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 3. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (donacije) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, „Prva bošnjačka gimnazija“ i „Srednja škola za okoliš i drvni dizajn“

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 4. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: Druga osnovna škola, Osma osnovna škola „Amer Ćenanović“, OŠ „Pofalići“, Druga gimnazija, Kamerni teatar 55 i Muzej „Alija Izetbegović“

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 5. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: „Treća osnovna škola“, OŠ „Džemaludin Čaušević“, OŠ „Osman Nuri Hadžić“, OŠ „Avdo Smailović“ i Srednjoškolski centar Vogošća

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 6. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida, OŠ „Podlugovi“, OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, Srednja medicinska škola Sarajevo, Narodno pozorište i Centar za kulturu Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 7. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (vlastiti prihodi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: OŠ „9. maj“ Hadžići-Pazarić, OŠ „Podlugovi“, Četvrta osnovna škola, OŠ „Zajko Delić“, Deveta osnovna škola, Deseta osnovna škola i Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 8. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: OŠ „Behaudin Selmanović“, OŠ „Fatima Gunić“, OŠ „Skender Kulenović“ i OŠ „Sokolje“

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 9. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: OŠ „Mirsad Prnjavorac“, OŠ „Osman Nakaš“, OŠ „Meša Selimović“, OŠ „Skender Kulenović“, OŠ „Umihana Čuvidina“ i OŠ „Dobroševići“

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 10. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

 

 

 

12.10.2017 - 11:15