Dnevni red 94. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

94. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 30.08.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 92. i 93. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

 

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta označenog kao k.č. br. 1358/600 površine 228 m2 izz.l. ul. 20134 k.o. SP Gornji Butmir državno vlasništvo sa upisanim pravom raspolaganja u korist Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, što po novom premjeru odgovara k.č. br. 1154/14 površine 228 m2 iz P.L. 2427 k.o. Dobrinja na kojem je kao katastarski posjednik upisan Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, radi oblikovanja građevinske čestice u korist Društva za proizvodnju i promet „OCEAN“ Travnik d.o.o.

Izvjestilac: direktor Ljiljana Pelidija

Iz nadležnosti Vlade

3. Prijedlog odluke o utvrđivanju sredstava i visini subvencionirane kamatne stope

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

4. Prijedlog odluke o dodjeli poticajnih grant sredstava za razvoj male privrede

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

5. Prijedlog odluke o naknadi za rad Komisije za javno-privatno partnerstvo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove Biblioteka Sarajeva

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

7. Prijedlog odluke o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017./2018. godini

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

8. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

9. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

10. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove “Sarajevski ratni teatar - SARTR” i prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove “Sarajevski ratni teatar - SARTR”

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

11. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

12. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i razdjela Općinski sud u Sarajevu

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

13. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Zavod za planiranje Kantona Sarajevo i razdjela Kantonalni zavod za zaštitu kulturno –historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo.

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

14. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Kantonalne uprave civilne zaštite i razdjela Ministarstva privrede Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

15. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, razdjela Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i razdjela Zavod za planiranje Kantona Sarajevo.

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

16. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

 

 

30.08.2017 - 10:00