Dnevni red 91. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

91. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak, 04.08.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 85, 86. i 87. vanredne sjednice i 89. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

 1. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu)

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 2. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu

  Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

 3. Prijedlog zaključka o utvrđivanju odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina putem neposredne pogodbe Općini Ilidža u svrhu obezbjeđenja prostora dnevnog centra za djecu są posebnim potrebama

  Izvjestilac: direktor Ljiljana Pelidija

 4. Prijedlog odluke o prihvatanju Informacije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i nauke za 2016. godinu

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

Iz nadležnosti Vlade

 

 1. Prijedlog uredbe o plaćanju troškova dženaze/sahrane/ukopa za socijane kategorije

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje pravnog subjekta za obrazovanje odraslih – Javne ustanove Srednje škole metalskih zanimanja u Sarajevu

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić” za imenovanje direktora Škole

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove „Treća osnovna škola” za imenovanje direktora Škole

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja za formiranje Komisije za ocjenu i odabir manifestacija i aktivnosti koje će učestvovati u obilježavanju "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu

  Izvjestilac:ministrica Amela Dautbegović

 6. Prijedlog rješenja o imenovanju Vijeća za reformu tržišta rada i razvoj ljudskih potencijala na području Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 7. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajeva za period 01.01. do 30.06.2017. godine

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 8. Izvještaj o zaduženju Kantona Sarajevo po osnovu III emisije obveznica koji je podnio ministar finansija Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 9. Izvještaj o realizaciji Odluke o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima za period januar – juni 2017. godine

  Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

 10. Informacija Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2017-2019. godine o provedenim aktivnostima u Kantonu Sarajevo kada je u pitanju prepoznavanje i zaštita djece u riziku

  Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 11. Informacija u vezi sa poduzetim aktivnostima na izradi Strategije razvoja obrazovanja i nauke u Kantonu Sarajevo za period 2017-2022. godina

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 12. Informacija o aktivnostima koje su rađene u vezi nekadašnjeg hotela „Nacional“

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

 13. Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-6161-15/15 od 09.04.2015. godine, a koji se odnosi na izmjenu potpisnika za povlačenje sredstava po kreditu Saudijskog fonda za razvoj

  Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

 14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti ministru unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da u skladu sa članom 8. stav (6) Pravilnika o programu i načinu provođenja osposobljavanja za pravilno držanje, nošenje i rukovanje kratkim vatrenim oružjem, donese rješenje o naknadi predsjedavajućem, članovima i administrativno-tehničkom licu Komisije MUP-a Kantona Sarajevo za osposobljavanje građana i polaganje ispita za pravilno držanje, nošenje i rukovanje kratkim vatrenim oružjem

  Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

 15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na pretplatnu cijenu Službenih novina Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

 16. Prijedlog zaključka o odobrenju preraspodjele sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu - sudske presude po DPO

  Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

 17. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i razdjela Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 18. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, OŠ „Hasan Kaimija“, Osma osnovna škola „Amer Ćenanović“, Srednja medicinska škola Jezero-Sarajevo i Muzej „Alija Izetbegović“

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 19. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“, JU Peta gimnazija i JU Pozorište mladih

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 20. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Hasan Kaimija“, JU Peta osnovna škola, JU Šesta osnovna škola, JU Sedma osnovna škola, JU Osnovna muzička škola Ilidža i JU Deveta osnovna škola

  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

 21. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Elmedin  Konaković

 

04.08.2017 - 09:30