Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 90. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

90. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u subotu, 21.03.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

  1. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu (hitni postupak)

    Izvjestilac: ministar Muhamed Kozadra

  2. Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu (hitni postupak)

    Izvjestilac: ministar Muhamed Kozadra

  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2015. godinu

    Izvjestilac: ministar Eldar Lokmić

  4. Aktuelna pitanja

 

VRŠILAC FUNKCIJE

P R E M I J E R A

 

Muhamed Kozadra, dipl. ecc. s.r.

 

21.03.2015 - 10:00