Dnevni red 85. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

85. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 08.06.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 78. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo – Biro Novi Grad

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o dodjeli novčanih sredstava humanitarnim organizacijama (neprofitnim organizacijama) i udruženjima za 2017. godinu

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

3. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti za obrazovanje odraslih Javne Ustanove Osnovna škola „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

4. Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za sahrane i upravljanjem grobljem "Pokop" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnih preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

5. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

 

Iz nadležnosti Vlade

6. Prijedlog uredbe o plaćanju troškova dženaze/sahrane/ukopa za socijalne kategorije

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo

Izvjestilac: direktorica Ljiljana Pelidija

9. Prijedlog rješenja o odbijanju prigovora Minele Mešić na rješenje o imenovanju direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

10. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Muzej ”Alija Izetbegović”

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

11. Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog upravitelja u Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću “GRAS” d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

12. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju IT - Razvojnog vijeća Kantona Sarajevo, broj: 02-05-18870-12.1/17 od 19.05.2017. godine

Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

13.Izvještaj o izgradnji, redovnom i vanrednom održavanju saobraćajnica na području Kantona Sarajevo u 2016. godini iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

14. Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o aktivnostima na rješavanju pitanja korištenja objekta Saveza izviđača Fedracije Bosne i Hercegovine, od strane Javne ustanove osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević" u odnosu na novi zahtjev Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

15. Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

16. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Ministasratva za rad, socijalni politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i razdjela Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

17. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

08.06.2017 - 12:00