Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 79. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst 36/14 i 37/14) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

79. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 25.09.2014. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 73., 74., 76., 77. i 78. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 2/02).

 

            Iz nadležnosti Skupštine

 

            1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje odjeljenja srednje škole Hašemitske Kraljevine Jordan pod nazivom Srednja škola "AL AMEL" sa sjedištem u Sarajevu - Ilidža, Osik br.8.

Izvjestilac: za ministra Ljiljana Prelčec

            2. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata "IKRE" za 2014. godinu.

Izvjestilac: ministar Faid Hećo

            3. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01. – 30.06.2014. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog- privremenog smještaja.

Izvjestilac: ministar Muamer Bandić

            4. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2014. godine

Izvjestilac: ministar Nermin Pećanac

            5. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period august 2014. godine

Izvjestilac: ministar Nermin Pećanac

 

            Iz nadležnosti Vlade

 

6. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći  i stomatološko-protetskih nadomjestaka

Izvjestilac: ministar  Eldan Lokmić

7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška raspoloživih sredstava utvrđenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014. godinu na poziciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša ''Projekti – programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša'' sa kriterijima raspodjele

Izvjestilac:ministar Zlatko Petrović

            8. Prijedlog odluke o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u Gradu Sarajevo na području Općina Centar Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo i Stari Grad Sarajevo

            Izvjestilac: ministar Jusuf Bubica, direktor Adem Zolj

          9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o razvrstavanju vangradskih lokalnih cesta na području Kantona Sarajevo

            Izvjestilac: ministar Jusuf Bubica, direktor Adem Zolj

          10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava kojima upravlja ili u čijem upravljanju učestvuje Kanton Sarajevo  

Izvjestilac: ministar Emir Hrenovica

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila Javne ustanove “Sarajevska filharmonija”

Izvjestilac: ministar Ivica Šarić

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna muzička škola "Mladen Pozajić" Sarajevo

Izvjestilac: za ministra Ljiljana Prelčec

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Mula Mustafa Bašeskija" Sarajevo

Izvjestilac: za ministra Ljiljana Prelčec

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Hasan Kikić" Sarajevo

Izvjestilac: za ministra Ljiljana Prelčec

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Grbavica I” Sarajevo

Izvjestilac: za ministra Ljiljana Prelčec

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Avdo Smailović" Sarajevo

Izvjestilac: za ministra Ljiljana Prelčec

17. Prijedlog odluke o davanju prethodne  saglasnosti za osnivanje Predškolske ustanove "Bonum"

Izvjestilac: za ministra Ljiljana Prelčec

          18. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

           Izvjestilac: ministar Eldan Lokmić

19. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticanje zapošljavanja  i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za 2014. godinu, sa načinom i kriterijima za realizaciju

Izvjestilac: ministar Muamer Bandić

             20. Prijedlog rješenja o imenovanju na poziciju predsjednika i člana Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata-"IKRE"

Izvjestilac: ministar Faid Hećo

21. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo i Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. predsjednika i v.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muamer Bandić

          22. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Nadzornog odbora Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" i Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Nadzornog odbora Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad"

           Izvjestilac: ministar Muamer Bandić       

        23. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za nominiranje/imenovanje kandidata na poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

            Izvjestilac: ministar Muamer Bandić      

            24. Izvještaj o poduzetim aktivnostima po preporukama Ureda za reviziju institucija u FBiH iz Konačnog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu

            Izvjestilac: ministar Muhamed Kozadra

            25. Prijedlog zaključka o ustupanju poslova KJKP "PARK" - u d.o.o. Sarajevo na održavanju javne rasvjete za područje Kantona Sarajevo iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje

            Izvjestilac: ministar Zlatko Petrović

            26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, kao nadležnom za pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo pokrene postupak uknjižbe prava vlasništva nad dijelom zgrade koju za rad koristi Kanton Sarajevo, u ulici Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.

            Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

 27. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (primljene donacije) u Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu za budžetskog korisnika JU Muzej Sarajeva

 Izvjestilac: ministar Muhamed Kozadra

 28. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (primljeni vlastiti prihodi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu za Osnovnu školu "Fatima Gunić"

 Izvjestilac: ministar Muhamed Kozadra

  29. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (primljeni transferi) u budžet Kantona Sarajevo za 2014. godinu za sljedeće budžetske korisnike: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida, Ministarstvo saobraćaja, Osnovna škola "Čengić – Vila I", Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica", Osnovna škola "Vrhbosna"

              Izvjestilac: ministar Muhamed Kozadra

            30. Prijedlog zaključka o naknadama za rad članovima Centralne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja Kantona Sarajevo za 2013. godinu

Izvjestilac: ministar Muhamed Kozadra

 31. Prijedlog zaključka o naknadama za rad Komisije za popis novčanih sredstava blagajne i kantonalnih taksenih markica na dan 31.12.2013. godine

 Izvjestilac: ministar Muhamed Kozadra

              32. Prijedlog zaključka o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla za zaposlene u oblasti obrazovanja

             Izvjestilac: za ministra Ljiljana Prelčec

              33. Izvještaj sa aspekta realizacije obaveza funkcionisanja azila za pse lutalice u Prači, a koje su preuzete od strane Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo i općina na području Kantona Sarajevo

 Izvjestilac: ministar Emir Hrenovica

           34. Informacija o stanju sudskog spora po tužbi “Bosnaputeva” protiv “Energoprojekta – Beograd”

            Izvjestilac: direktor Sead Kamarašević

        35. Informacije o realizaciji zaključka  Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-24162- -14/14 od 11.09.2014. godine sa hodogramom aktivnosti radi uklanjanja bijesnih, opasnih, agresivnih bolesnih pasa lutalica na području Kantona Sarajevo

              Izvjestilac: ministar Zlatko Petrović

 36. Informacija o problematici planiranja /plaćanja troškova obezbjeđenja imovine Tvornice čokolade i kandita "SARABON" d.d.Sarajevo, u stečaju

              Izvjestilac: ministar Emir Hrenovica

 37. Izjašnjenje Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo na akt Federalnog ministarstva zdravstva broj: 02-37-5546-1/14 od 25.08.2014. godine, koji se odnosi na postupak pregovaranja sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu, a u vezi Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 61/07), tačnije mogućnosti izmjene člana 31. istog, odnosno izmjene najniže neto satnice

 Izvjestilac: ministar  Eldan Lokmić

            38. Prijedlog zaključka o prihvatanju Izjašnjenja Komisije za predlaganje ocjene rada rukovodećih državnih službenika Vlade Kantona Sarajevo na žalbu izjavljenju od strane Timura Gadže, direktora Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo na Rješenje o ocjeni rukovodećeg državnog službenika broj: 02-05-18540-21.12/14 od 09.06.2014. godine

 Izvjestilac: ministar Zlatko Petrović

            39. Aktuelna pitanja

25.09.2014 - 10:00