Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 41. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

41. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 10.10.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 39. redovne i 51. i 52. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

1.1. Izjašnjenje Ministarstva pravde i uprave na inicijativu zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Amre Junuzović-Kaljić, pokrenutoj na 11. sjednici Skupštine koja se odnosi na izmjene i dopune Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo

2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

Izvjestilac: ministar Haris Bašić

3. Prijedlog odluke o osnivanju JU Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za porodice šehida, poginulih boraca, RVI, demobilizirane borce i prognane osobe

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

4. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Kantonalni stambeni fond Sarajevo

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za transport i distribuciju gasa “Sarajevo-gas” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije “Toplane-Sarajevo” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća “Rad” sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća “Park” sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Tržnice-pijace” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za sahrane i upravljanje grobljem “Pokopsa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

12. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambenom objektu “K-94”, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo, zaključen između prodavca Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i Begić Lejle, kupca nekretnine.

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

13. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu “3C”, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošča, Sarajevo, zaključen između prodavca Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i Velić Selvete, kupca nekretnine

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

 

Iz nadležnosti Vlade

14. Prijedlog uredbe o smještaju, čuvanju i postupanju sa privremeno oduzetim predmetima od strane policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Admir Katica

15. Izvještaj o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit kod Razvojne banke FBiH u iznosu do 25.777.240,00 KM

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

16. Izvještaj o preuzimanju, uskladištenju, manipulaciji i distribuciji privremeno oduzetih roba od strane nadležnih inspekcijskih organa za period 01.01. do 30.03.2019. godine

Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić

17. Četvrti kvartalni Izvještaja o radu Jedinice za implementaciju Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na upis dodatnog broja studenata kao i preraspodjelu odobrenih kvota za upis u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020 godini

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

19. Prijedlog javnog konkursa za imenovanje predsjedavajućeg i članova Policijskog odbora

Izvjestilac: ministar Admir Katica

20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministrici za obrazovnaje, nauku i mlade za doznačavanje kreditnih sredstava odobrenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za izgradnju Akademije scenskih umjetonosti, UNDP-ju za navedene namjene

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo za sufinansiranje projekata, i to: pokroviteljstvo manifestacije “22 Svjetsko prvenstvo u kickboxingu Sarajevo 2019” u organizaciji Sportskog kluba Centar borilačkih sportova Tešanj i generalno sponzorsto Odbojkaškog kluba “Bosna” Sarajevo

Izvjestilac: ministar Haris Bašić

22. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za koja nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, i to: Asistent na Katedri za prostorno i grafičko prikazivanje

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

  23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem pomoćnika direktora u Sektoru za opće, pravne i zajedničke poslove Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić

  24. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu između razdjela Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, glava 02, potrošačka jedinica 0001- Uprava policije i razdjela Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

  Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

  25. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu između razdjela Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i razdjela Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, glava 06, potrošačka jedinica 0001 - JU "Djeca Sarajeva"

  Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

  26. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU “Prva bošnjačka gimnazija” i JU “Srednja muzička škola”

  Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

  27. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU “Četvrta osnovna škola”, JU Centar “Vladimir Nazor”, JU OŠ “Mirsad Prnjavorac”, JU OŠ “Mustafa Busuladžić” i JU OŠ “Aneks”

  Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

  28. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: Ministarstvo unutrašnih poslova-Uprava policije, JU OŠ “Nafija Sarajlić”, JU “Četvrta osnovna škola”, JU “Peta osnovna škola”, JU Šesta osnovna škola”, JU “Sedam osnovna škola”, JU Osma osnovna škola “Amer Ćenanović”, JU “Deseta osnovna škola” i JU “Biblioteka Sarajevo”

  Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

  29. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: Kantonalni sud u Srajevu, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, JU OŠ “Isak Samokovlija”, JU OŠ “Hasan Kaimija”, JU OŠ “Pofalići”, JU “Centar za slijepu i slabovidnu djecu”, KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja”, KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Ministarstvo prostornog uređenje, građenje i zaštite okoliša

  Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

  30. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU Osnovna muzička i baletska škola “Novo Sarajevo”, JU OŠ “Osman Nakaš”, JU OŠ “Behaudin Selmanović”, JU OŠ “Džemaludin Čaušević”, JU OŠ “Meša Selimović”, JU OŠ “Fatima Gunić”, JU OŠ “Aleksa Šantić”, JU OŠ “Skender Kulenović”, JU OŠ “Ćamil Sijarić”, JU OŠ “Osman Nuri Hadžić”, JU OŠ “Umihana Čuvidina”, JU OŠ “Avdo Smailović”, JU OŠ ”Saburina”, JU OŠ “ Mustafa Busuladžić”, JU OŠ “Sokolje” i JU OŠ “Aneks”

  Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

  31. Aktuelna pitanja

   

  P R E M I J E R

  Edin Forto

   

   

  10.10.2019 - 11:00