Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 40. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

40. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 03.10.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 08,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 38. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

1.1. Izjašnjenje Ministarstva pravde i uprave na inicijativu zastupnice Amre Junuzović - Kaljić, pokrenutoj na 11. sjednici Skupštine koja se odnosi na izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo;

1.2. Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove na inicijativu zastupnika Zvonka Marića pokrenutoj na Desetoj sjednici Skupštine, koja se odnosi na popunu 2 sistematizovana radna mjesta za šumarske inspektore unutar Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kako bi se što efikasnije spriječila bespravna sječa šume na području Kantona Sarajevo;

1.3. Odgovor Ministarstva pravde i uprave na zastupničko pitanje zastupnice Bibije Kerle postavljeno na Devetoj sjednici Skupštine koje se odnosi na smanjenje visine naknade za sudske takse koje su regulisane Zakonom o sudskim taksama

1.4. Informacija o pokrenutim zastupničkim inicijativama i postavljenim pitanjima zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora (restorana) i otvorenog prostora ispred objekta (ljetne bašte) u sklopu Edukacionog-Informativnog centra na Bijambarama između ugovornih strana: Kantona Sarajevo – Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kao zakupodavca i UR FAST FOOD BISTRO „OAZA DINO” kao zakupca

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

 

Iz nadležnosti Vlade

 

3. Prijedlog odluke o davanaju prethodne saglasnosti na Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove za zaštičena prirodna područja

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

5. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Kantona Sarajevo za pregovaranje radi zaključivanja Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

6. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

7. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE”

Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

8. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove „Fond Memorijala Kantona Sarajevo”

Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

9. Prijedlog rješenja po žalbama Dajdžić Ilvane, „Taxi 8” d.o.o. Sarajevo, i prijedlog zaključka po zahtjevu za izuzeće Selmanović Belme

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

10. Prijedlog zaključka po Prijedlogu za rješavanje sukoba nadležnosti podnesenog od strane Pilav Amira i Prijedlog odgovora Instituciji ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava BiH povodom žalbe Pilav Amira

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

11. Prijedlog zaključka o prihvatanju teksta Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Admir Katica

12. Prijedlog zaključka o prihvatanju inicijative za realizaciju projekta izgradnje objekta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na zemljištu označenom kao k.č br. 2340, 2339/A i 2341 K.O SP-Sarajevo, MAHALA LIII., u skladu sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-36184-2/18 od 02.11.2018. godine

Izvjestilac: ministar Admir Katica

13. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na pretplatnu cijenu Službenih novina Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo

Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

15. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Edin Forto

 

03.10.2019 - 08:30