Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 39. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

39. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 26.09.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 37. redovne i 50. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

1.1. Izjašnjenje Ministarstva pravde i uprave na inicijativu zastupnice Amre Junuzović - Kaljić, pokrenutoj na 11. sjednici Skupštine koja se odnosi na izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo;

1.2. Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove na inicijativu zastupnika Zvonka Marića pokrenutoj na Desetoj sjednici Skupštine, koja se odnosi na popunu 2 sistematizovana radna mjesta za šumarske inspektore unutar Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kako bi se što efikasnije spriječila bespravna sječa šume na području Kantona Sarajevo;

1.3. Odgovor Ministarstva pravde i uprave na zastupničko pitanje zastupnice Bibije Kerla postavljeno na Devetoj sjednici Skupštine koje se odnosi na smanjenje visine naknade za sudske takse koje su regulisane Zakonom o sudskim taksama.

2. Prijedlog odluke o osnivanju JU Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za porodice šehida, poginulih boraca, RVI, demobilizirane borce i prognane osobe

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

3. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Kantonalni stambeni fond Sarajevo

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

4. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" na djelatnost obrazovanja odraslih

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

5. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda, mira i sigurnosti saobraćaja za mjesec avgust 2019. godine

Izvjestilac: ministar Admir Katica

 

 

Iz nadležnosti Vlade

6. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, na razdjel 20 - Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o koncesiji za korištenje podzemne pitke vode iz bunara TB-1 i TB-2

Izvjestilac: ministar Haris Bašić

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o koncesiji za korištenje podzemne vode iz bunara BBD-1 " Betonara Doglodi"

Izvjestilac: ministar Haris Bašić

9. Informacija o stanju skladišnih prostora koje koristi Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo, a koji se nalaze u okviru Olimpijskog kompleksa Zetra

Izvjestilac: direktorica Jelena Pekić

10. Informacija o pripremljenosti toplifikacionog sistema KJKP „TOPLANE – SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo za sezonu grijanja 2019/2020 godinu i Informacije o pripremljenosti KJKP „SARAJEVOGAS” d.o.o. Sarajevo za sezonu grijanja – pogonska spremnost za 2019/2020 godinu za područje Kanton Sarajevo i Informacija o pripremljenosti toplifikacionog sistema za sezonu grijanja 2019/2020, Društva za proizvodnju i distribuciju energetskih medija BAGS ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća za područje Općine Vogošća

Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

11. Informacija Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja (broj: 07-3-471-3/19 od 04.07.2019. godine) u vezi sa korištenjem Informaciono – edukacionog centra na području Zaštićenog pejzaža „Bijambare”

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

12. Informacija o licima angažovanim ugovorom o radu na određeno vrijeme i ugovorom o djelu u JU Fond Memorijala Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

13. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje punomoćnika u KJP Centar "Skenderija"

Izvjestilac: ministar Haris Bašić

14. Prijedlog zaključka za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i to:

- Stručni saradnik za ekonomske poslove – 1(jedan) izvršilac

- Viši referent za prikupljanje i obradu podataka o kadrovima na komunalnoj infrastrukturi 1(jedan) izvršilac

Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem jednog uposlenika na određeno vrijeme u Stručnu službu Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: sekretar Vlade Tarik Humačkić

16. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu između razdjela Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i razdjela Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

17. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu između razdjela Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i razdjela Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

18. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ "9. maj", Univerzitet u Sarajevu- Prirodno-matematički fakultet

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

19. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ "Vladislav Skarić", JU OŠ "Malta", JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" i Univerzitet u Sarajevu- Muzička akademija.

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

20. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetskog korisnika Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

21. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ "Hasan Kikić", JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić, Katolićki školski centar Sarajevo – osnovna škola, JU Osma osnovna škola "Amer Ćenanović", JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar", JU "Prva gimnazija" i JU "Biblioteka Sarajeva"

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

22. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ "Alija Nametak", JU OŠ "Safvet-beg Bašagić" JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" i JU "Sedma osnovna škola"

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

23. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetskog korisnika Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

24. Prijedlog zaključka o odobravanju uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2049. godinu z a budžetske korisnike: Filozofski fakultet, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Građevinski faklutet, Elektrotehnički fakultet, Pravni fakultet, Ekonomski faklutet, Šumarski fakultet, Mašinski fakultet, Farmaceutski fakultet, Muzička akademija i Arhitektonski fakultet

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

25. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o odobravanju unosa uplaćenih sredstava u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu po osnovu zatvaranja računa organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu i prelaska na poslovanje putem Jedinstvenog računa trezora (JRT), II DIO

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

26. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Edin Forto

 

 

 

 

26.09.2019 - 12:00