Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 34. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

34. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 22.08.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,15 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 42., 43. i 44. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove “Apoteke Sarajevo”

Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”

Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

Iz nadležnosti Vlade

 

5. Prijedlog uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo

Izvjestilac: po ovlaštenju minisitrice, sekretar Indira Šulović

6. Prijedlog odluke o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu u studijsku 2019./2020. godinu

Izvjestilac: sekretar Abid Fejzić

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" o imenovanju direktorice Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište"

Izvjestilac: ministar Malik Garibija

8. Izvještaj Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo o aktivnostima Kreditno-garantnog fonda (KGF-a) za prvu kreditnu liniju na dan 30.06.2019. godine

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

9. Izvještaj Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo o aktivnostima Kreditno-garantnog fonda (KGF-a) za drugu kreditnu liniju na dan 30.06.2019. godine

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

10. Informacija o realizaciji smjernice Strategije upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2019.-2021. godina vezano za snižavanje postojećih ugovorenih kamatnih stopa kod domaćih komercijalnih banaka

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

11. Informacija sa prijedlogom aktivnosti na zbrinjavanju djece s Liste čekanja JU “Djeca Sarajeva” Sarajevo u privatne predškolske ustanove u školskoj 2019./2020. godini i završnim izvještajem Radne grupe

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

12. Informacija o provedenom Prvom nadzornom auditu 2019. godine Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo sa prijedlogom Programa za poboljšanje SUK na nivou Kantona Sarajevo u 2019. godini

Izvjestilac: Faruk Šahbegović

13. Pisana preporuka Komisije za izbor i imenovanje direktora Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo sa Prijedlogom rang liste za imenovanje direktora Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo

Izvjestilac: predsjednica Komisije Belma Trajkov

14. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja broj: 02-05-28493-4.1/19 od 18.07.2019. godine

Izvjestilac: sekretar Abid Fejzić

15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje punomoćnika Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Haris Bašić

16. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje punomoćnika Kantonalnog javnog preduzeća Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Haris Bašić

17. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje punomoćnika Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Haris Bašić

18. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje punomoćnika Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo“

Izvjestilac: ministar Haris Bašić

19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje punomoćnika KJKP “Tržnice -Pijace” d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Tekst sporazuma i implementaciji projekta izgradnje objekta Muzeja savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo na lokaciji Kvadrant C Marijin Dvor

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

21. Prijedlog odgovora na tužbu Prutina Zuhdije radi poništenja rješenja Vlade Kantona Sarajevo broj:02-27-79/19 od 23.05.2019. godine

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

22. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na cjenovnik napitaka u bife-ima Kantona Sarajevo

Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

23. Prijedlog zaključka o odobrenju prava na korištenje reprezentacije u bife-ima Kantona Sarajevo

Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo

Izvjestilac: direktor Fahir Halilović

25. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za prijem dva državna službenika i jednog namještenika

Izvjestilac: direktor Dino Šehović

26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnost Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da planira sredstva u Budžetu za 2020. godinu za ukupno 23 zaposlenika

Izvjestilac: direktor Dino Šehović

27. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu između razdjela 21 Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, glava 04, potrošačka jedinica 0001- Univerzitet u Sarajevu- Rektorat univerziteta i razdjela 34 Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

28. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetskog korisnika JU “Srednja škola metalskih zanimanja”

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

29. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike JU “Druga osnovna škola”, JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” i JU “Biblioteka Sarajeva”

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

30. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetskog korisnika Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

31. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ “Vladislav Skarić”, JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar”, JU “Srednja medicinska škola Jezero”, JU “Srednja škola metalskih zanimanja”, JU “Djeca Sarajeva”, JU ”Sarajevski ratni teatar - SARTR”

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

32. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Edin Forto

 

22.08.2019 - 10:15