Dnevni red 32. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

32. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 01.08.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 31. redovne i 39. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2.Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini

Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

3. Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 30.06.2019. godine

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

4. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP “GRAS” d.o.o. za period od 01.03.2019. do 30.06.2019. godine

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

 

Iz nadležnosti Vlade

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Elaborate o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka sa lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planom

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

6. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. na razdjel 21- Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo glava 03, potrošačka jedinica 0010 Srednja muzička škola- manifestacija Dani Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godine, na razdjel 11- Kabinet premijera Kantona, glava 06, potrošačka jedinica 0001- Služba za protokol Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, na razdjel 10 - Skupština Kantona Sarajevo, poslanici i parlamentarne grupe, glava 03, potrošačka jedinica 0001- Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ŠO JU Gimnazija Dobrinja za imenovanje direktora škole

Izvjestilac: ministica Zineta Bogunić

11. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova NO JU “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”

Izvjestilac: ministar Ismir Jusko

12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

13. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

14. Informacija Koordinacionog tijela za parafiskalne namete u Kantonu Sarajevo povodom Inicijative Udruženja poslodavaca za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

15. Informacija o stanju sigurnosti zgrade pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

16. Prijedlog zaključka o odbravanju investiranja raspoloživih javnih novčanih sredstava koja se nalaze na Jedinstvenom računu Trezora Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

17. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu između razdjela 33- Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i razdjela 10- Skupština Kantona Sarajevo, poslanici i parlamentarne grupe, glava 03, potrošačka jedinica 0001- Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

18. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Edin Forto

 

01.08.2019 - 10:00