Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 27. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

27. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 27.06.2019. godine u prostorijama Upravne zgrade Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići, ulica Adema Buće 556 – Općina Novi Grad Sarajevo, sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Informacija o stanju i budućim aktivnostima u okviru RCUO Smiljevići

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

 

                                                                                                                                          P R E M I J E R

                                                                                                                                             Edin Forto

 

27.06.2019 - 10:00