Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 22.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-22216/19

Sarajevo, 28.05.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

22. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 30.05.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 22. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period od 01.01.-31.12.2018. godine Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

3. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

Iz nadležnosti Vlade:

4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu na visinu školarine studijskog programa II ciklusa studija „Geotehnika“ na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu na visinu školarine studijskog programa II ciklusa studija „Urbana poljoprivreda“ na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu na cijenu stručnog studija „Privatna sigurnost i zaštita od požara i eksplozija“ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

7. Prijedlog odluke o davanju predhodne saglasnosti Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu na visinu školarine integrisanog studija dentalne medicine na engleskom jeziku na Stomatološkom fakultetu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu sa ekonomskog koda 600000 odobrava se izdvajanje sredstava na razdjel 20, glava 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo na ekonomski kod 614200 – Transferi pojedincima za preusmjerenje sredstava za liječenje teško oboljelog dječaka Maka Hasića i za liječenje teško oboljele djevojčice Tamare Starčević Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

9. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor Samir Džihić

10. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stručne komisije za sticanje, reviziju, mirovanje i prestanak statusa istaknutih samostalnih umjetnika Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

11. Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog konkursa za popunu radnog mjesta šefa Službe za protokol i press Kantona Sarajevo Izvjestilac: premijer Edin Forto

12. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

13. Aktuelna pitanja;

PREMIJER

EDIN FORTO

30.05.2019 - 10:00