Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 21. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

21. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 23.05.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 19. redovne i 21. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za prodaju motornih vozila javnom licitacijom

Izvjestilac: ministar Admir Katica

2. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti za obrazovanje odraslih-Javne ustanove Srednja škola poljoprivredne prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec april 2019. godine

Izvjestilac: ministar Admir Katica

 

Iz nadležnosti Vlade

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Srednja zubotehnička škola Sarajevo za imenovanje direktora škole

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Četvrta gimnazija Ilidža za imenovanje direktora

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Treća gimanzija Sarajevo za imenovanje direktora

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža za imenovanje direktora

Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

8. Prijedlog Smjernica ekonomske i fiskalne politike Kantona Sarajevo za period 2020-2022. godine

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

9. Izmjena Programa sanacije liftova u 2019. godini

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

10. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stručne komisije za sticanje, reviziju, mirovanje i prestanak statusa istaknutih samostalnih umjetnika

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

11. Prijedlog rješenja o imenovanju Disciplinske komisije

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine KJKP “Gradski saobraćaj” d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

13. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća

Izvjestilac: dikretor Samir Džihić

14. Prijedlog zaključka o javnosti dokumenata vođenja Jedinstvene evidencije imovine Kantona Sarajevo na web stranici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Izvjestilac: ministar Damir Filipović

15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Uputstvo o izmjeni Uputstva o primjeni Uredbe o subvencioniranju troškova prevoza u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

16. Prijedlog odgovora na tužbu Zulčić Senada kojom je pokrenut upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu, radi poništenja rješenja Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-27-863/18 od 09.08.2018. godine

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

17. Prijedlog zaključka po zahtjevu Čengić Fikreta iz Sarajeva, za poništenje po pravu nadzora rješenja Ministarstva prostornog uređenje, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo broj: 05/02-23-II-2333/18 od 21.12.2018. godine, i prijedlog rješenja po žalbi Prutina Zuhdije iz Sarajeva, izjavljenoj protiv rješenja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo broj: 04-27-3089/18 BT od 07.12.2018. godine

Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

18. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ “Hašim Spahić”, JU OŠ “Mirsad Prnjavorac”, JU OŠ “Hamdija Kreševljaković” i JU “ Srednja škola za okoliš i drvni dizajn”

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

19. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU Centar “Vladimir Nazor” i JU “Sarajevska filharmonija”

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

20. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ “Hasan Kaimija”, JU OŠ “Čengić vila I”, JU OŠ “Hrasno”, JU OŠ “Grbavica II”, JU OŠ “Pofalići”, JU OŠ “Kovačići”, JU OŠ “Zahid Baručija”, JU OŠ “Zajko Delić”, JU OŠ “Zaim Kolar”, JU OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” i JU “Srednja škola za okoliš i drvni dizajn”

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

21. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve, JU OŠ “Zahid Baručija”, JU “Druga gimnazija” , JU “Peta gimnazija” , JU “Srednja škola primjenjenih umjetnosti”, JU “Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje”, Univerzitet u Sarajevu – Mašinski fakultet i Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija.

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

22. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: OŠ „Osman Nakaš“, OŠ „Behaudin Selmanović“,OŠ „Džemaludin Čaušević“ ,OŠ „Meša Selimović“, OŠ „Fatima Gunić“, OŠ „Aleksa Šantić“, OŠ “Skender Kulenović”, OŠ "Ćamil Sijarić”, OŠ “Osman Nuri Hadžić”, OŠ “Umihana Čuvidina”, OŠ “Avdo Smailović”, OŠ “Mustafa Busuladžić, OŠ “Sokolje” i OŠ “Aneks”

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

23. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: OŠ „Džemaludin Čaušević“, OŠ „Aleksa Šantić“, JU OŠ “Osman Nuri Hadžić”, OŠ “Umihana Čuvidina”, OŠ "Skender Kulenović", OŠ "Ćamil Sijarić", OŠ “Mustafa Busuladžić”, OŠ “Sokolje” i OŠ “Aneks"

Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

24. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Edin Forto

23.05.2019 - 10:00