Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 16. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

16. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 18.04.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 14. i 15. redovne i 18. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).
Iz nadležnosti Skupštine
1. Izvještaj o radu Fonda Memorijala sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko
2. Program rada i Finansijski plan Fonda Memorijala za period 01.01. do 31.12.2019. godine
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko
3. Pravila Javne ustanove „Fond Memorijala Kantona Sarajevo”
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko
4. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda „IKRE”
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko
5. Program rada i Finansijski plan Fonda „IKRE” za period od 01.01. do 31.12.2019. godinu
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko
6. Izvještaj o izvršenim inspekcijskom pregledima Upravnog inspektorata u toku 2018. godine
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
7.  Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
8. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2018. godini
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

 Iz nadležnosti Vlade
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola “Aneks” za imenovanje direktora škole    
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
10. Prijedlog rješenja o imenovanju energijskog menadžera koordinatora na nivou Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Bašić
11. Lista poslodavaca koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju uslove uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 11.02.2019. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini br. 02-05-10571-17.1/19 od 21.03.2019. godine  
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
12. Lista poslodavaca koji ispunjavaju  i  koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Pripravnika sa VSS i VŠS po Javnom pozivu od 11.02.2019. godine  u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini br. 02-05-20048-9.1/18 od 23.04.2018.godine
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
13. Prijedlog zaključka o prihvatanju Drugog kvartalnog Izvještaja o radu Jedinice za implementaciju Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica
Izvjestilac: ministar Adnan Šteta
14. Aktuelna pitanja

PREMIJER
Edin Forto

18.04.2019 - 12:00