Dnevni red 158. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-39401/18

Sarajevo,12.12.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

158. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 13.12.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 156. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

Iz nadležnosti Vlade

2. Izvještaj Direkcije robnih rezervi o preuzimanju, uskladištenju, manipulaciji i distribuciji privremeno oduzetih roba od strane nadležnih inspekcijskih organa za period od 01.01. do 31.10.2018. godine Izvjestilac: direktorica Amra Rizvan

3. Informacija o obavezama KJP „Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo prema radnicima i Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje privatne predškolske ustanove „Waldorfski vrtić Kolibica” Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Peta gimnazija Sarajevo, za imenovanje direktora škole Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija” za imenovanje direktora škole Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o primjeni sistema e-Pisarnice u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za produženje redova vožnje iz registra redova vožnje Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

9. Prijedlozi zaključaka o davanju saglasnosti na preraspodjelu sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

10. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

13.12.2018 - 10:00