Dnevni red 155. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

155. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 29.11.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
 

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 153. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Vlade 

1.  Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje Ustanove za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja”
     Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „Grbavica I” Sarajevo za imenovanje direktora škole
      Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
3. Program redovnog i vanrednog održavanja saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve Kantona Sarajevo
     Izvjestilac: ministar Mujo Fišo
4. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo  
     Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
5. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola  kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo
    Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
6. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo  
    Izvjestilac: ministar Mujo Fišo
7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za oslobađanje plaćanja troškova zakupnine za poslovni prostor u ulici Trg heroja broj 4, Sarajevo, u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, koji koristi preduzeće za rehabilitaciju i usluge civilnih žrtava rata ''VITA'' d.o.o. Sarajevo, čiji je osnivač i vlasnik Udruženje – Unija civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo
   Izvjestilac: po ovlaštenju direktora Sadeta Kastrat
8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na preraspodjelu i unose sredstava u Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu    
  Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
9. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

29.11.2018 - 10:00