Dnevni red 150. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

150. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 01.11.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 140. i 141. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

1. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

2. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

Iz nadležnosti Vlade

3. Prijedlog odluke o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I i II ciklusa studija I integrisanog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018./2019. godini

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

4. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

5. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

6. Informacija o izvršenom nadzoru i utvrđenom stanju u Kantonalnoj javnoj ustanovi "Gerontološki centar"

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

7. Informacija o postupanju po Zaključku Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-32638/18 od 20.09.2018. godine

Izvjestilac: po ovlaštenju Šefa Ureda Faruk Šahbegović

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst Prijedloga sporazuma o zajedničkoj saradnji u organizaciji instruktivne nastave za učenike osnovne škole sa područja naseljenog mjesta Konjević Polja – Bratunca za prvo polugodište školske 2018./2019. godine

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

9. Prijedlog zaključka o prihvatanju prijedloga Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo za formiranje Neovisnog stručnog tijela za utvrđivanje validnosti kalkulacije i konačan prijedlog visine cijena karata za javni linijski prijevoz putnika, po zahtjevu KJKP ,,GRAS“ d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za isplatu naknade za rad Komisijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo koje su obrazovane u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

11. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (donacije od pravnih lica) u Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu, koja su Osnovnoj muzičkoj školi Ilidža doznačena od strane firme „Grawe osiguranje“ d.d. u skladu sa Ugovorom o donaciji u cilju povećanja marketinških aktivnosti, a u skladu sa društveno odgovornim poslovanjem.

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

12. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (vlastiti prihodi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu, koja su ostvarena u Četvrtoj osnovnoj školi iznad planiranih sredstava

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

13. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (primljeni tekući transferi od općina) u Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu, koja su OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ doznačena od strane Općine Centar Sarajevo u skladu sa Zaključcima broj: 13-14-2437/18 od 31.05.2018. i broj: 13-14-2460/18 od 28.05.2018.g. za sanaciju dvije sanitarne prostorije u sklopu sale za tjelesni odgoj i za nabavku i postavljanje LED rasvjete za jednu učionicu

14. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

 

01.11.2018 - 11:00