Dnevni red 15. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

15. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 11.04.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 13. redovne i 16. i 17. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine
1. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite porodice sa djecom u 2018. godini  
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
2. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite u 2018. godini
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
3. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite civilnih žrtava rata u 2018. godini
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš"
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

Iz nadležnosti Vlade
5. Prijedlog Programa rada Vlade za 2019. godinu
Izvjestilac: premijer Edin Forto
6. Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
7. Prijedlog odluke kojom se utvrđuju Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo  
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje privatne predškolske ustanove "Al Amel"
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
9. Prijedlog odluke o  imenovanju Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Kantonu Sarajevo
Izvjestilac: premijer Edin Forto
10. Prijedlog odluke o proglašenju Projekta organizacije i održavanja Europskog šumarskog prvenstva u nordijskim ski disciplinama (EFNS) 2021. godine na Igmanu od javnog značaja za Kantona Sarajevo
Izvjestilac: ministar Haris Bašić
11. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, za podmirivanje troškova za obilježavanje 1. marta - Dana nezavisnoti Bosne i Hercegovine
Izvjestilac: ministar Amel Kovačević
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo broj: 26-05-97-5/19 od 05.04.2019. godine
Izvjestilac: direktor Dino Šehović
13. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju domene i poddomena internet portala
Izvjestilac: direktor Dino Šehović
14. Informacija o izvršenoj inspekcijskoj kontroli kod organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu za akademsku  2018/2019. godinu  
Izvjestilac: ministar Amel Kovačević
15. Informacija o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana za prevenciju                  maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017. - 2019. godine, za period 01.01.2018. - 31.12.2018. godine
Izvjestilac: ministar Malik Garibija
16. Informacija Ministarstva za boračka pitanja broj: 06-14-15517-1/19 po osnovu Zaključka Općinskog vijeća Općine Ilidža
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko
17. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje predstavnika Skupštine Kantona Sarajevo u svrhu uključivanja i informisanja Skupštine Kantona Sarajevo o procesima planiranja i upravljanja razvojem  
Izvjestilac: premijer Edin Forto
18. Prijedlog zaključka o usklađivanju unutrašnje organizacije kantonalnih organa uprave radi osiguranja poslova iz čl. 8. i 9. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine
Izvjestilac: premijer Edin Forto
19. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: OŠ “Alija Nametak”, JU “Prva osnovna škola”, OŠ “Šejh Muhamed-ef Hadžijamaković, OŠ Vrhbosna, JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, JU Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović, JU Narodno pozorište, i KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”  
Izvjestilac: ministar Amel Kovačević
20. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu za budžetske korisnike: JU “Djeca Sarajeva”,   JU “Srednja škola za okoliš i drvni dizajn”, JU “Narodno pozorište”,JU Muzej “Alija Izetbegović”
Izvjestilac: ministar Amel Kovačević
21. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
Edin Forto

                                                                                                                  

 

11.04.2019 - 12:00