Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red 15. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

15. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 13.08.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2015.godinu

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

3.  Aktuelna pitanja

 

                                                                                                                                                                                  P R E M I J E R

                                                                                                                                                                                                                Elmedin Konaković

                       

 

                                                  

                                                                                                                                                            

13.08.2015 - 12:00