Dnevni red 142. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

142. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 13.09.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 136. i 137. vanredne i 140. i 141. redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

 

Iz nadležnosti Vlade

1. Prijedlog odluke o postojanju javnog interesa za vršenje geoloških istraživanja od interesa za Kanton Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Press službe Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ispred Press službe Azra Đozo

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj orgnaizaciji i sistematizaciji Kabineta premijera Kantona Sarajevo

Izvjestilac: šefica Kabineta premijera Lejla Mujkić

4. Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

5. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo za popunu radnog mjesta Stručni saradnik za sport na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

6. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija za unapređenje i nadogradnju informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) Trezorskog poslovanja, usluga funkcionalne i tehničke podrške

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

10. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu između razdjela 19 Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i razdjela 13 Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

11. Prijedlog zaključka kojim se zadužuje Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da predvidi novčana sredstva u Budžetu za 2019. godinu za Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić

12. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Adem Zolj, Mr.dipl.ing.saob.

 

13.09.2018 - 10:00