Dnevni red 135. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

135. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 19.07.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 133. i 134. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

2. Prijedlog odluke o prenosu prava korištenja gradskog građevinskog zemljišta na parcelama k.č. 2340, 2339/A i 2341 K.O. SP-Sarajevo-MAHALA LIII, po starom premjeru, što po novom premjeru odgovara k.č. 4160/10 k.o. Novo Sarajevo I, sa KJKP “Vodovod i kanalizacija” Sarajevo na korištenje Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

3. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti za obrazovanje odraslih Javne ustanove Srednje škole za saobraćaj i komunikacije

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

4. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti za obrazovanje odraslih - Centar za edukaciju, razvoj i istraživanje Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

5. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2017. godinu

Izvjestilac: direktor Velija Nuhanović

6. Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2017. godine

Izvjestilac ministrica Amela Dautbegović

7. Informacija Uprave KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za period 01.06.2018. do 13.07.2018. sa Izvještajem o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

 

Iz nadležnosti Vlade

 

8. Uredba o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na funkcionalna medicinska sredstva

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

9. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Vlade Kantona Sarajevo u postupku mirenja sa Sindikatom radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

10. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" o razrješenju dužnosti direktora Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" o imenovanju v.d. direktora Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar"

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

12. Program restrukturiranja i zbrinjavanja uposlenika KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo u 2018. godini

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

13. Informacija o korištenju poslovnih prostora organa uprave Kantona Sarajevo sa informacijom o korištenju zgrade JU Studentski centar Nedžarići

Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

14. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

15. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za tumačenje kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

16. Prijedlog Liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom, po Javnom pozivu od 08.05.2018. godine i Prijedlog liste poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom, po Javnom pozivu od 08.05.2018. godine

Izvjestilac ministrica Amela Dautbegović

17. Prijedlog Liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, po Javnom pozivu od 08.05.2018. godine i Prijedlog liste poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, po Javnom pozivu od 08.05.2018. godine

Izvjestilac ministrica Amela Dautbegović

18. Prijedlog Liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “Zlatna značka”, po Javnom pozivu od 08.05.2018. godine

Izvjestilac ministrica Amela Dautbegović

19. Prijedlog Liste nezaposlenih osoba koje ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja i samozapošljavanja osoba do 35 godina života, po Javnom pozivu od 08.05.2018. godine i prijedlog liste nezaposlenih osoba koje ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja i samozapošljavanja osoba do 35 godina života, po Javnom pozivu od 08.05.2018. godine

Izvjestilac ministrica Amela Dautbegović

20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti ministru kulture i sporta Kantona Sarajevo da potpiše Sporazum o sufinansiranju Projekta "Izgradnja sportskog centra Ilijaš – Gradski stadion I faza"

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

- Viši stručni saradnik za vođenje IT centra

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

22. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu deset upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo

Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

24. Aktuelna pitanja

 

19.07.2018 - 10:00