Dnevni red 118. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

118. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak, 12.03.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala salrijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

4. Nacrt zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

5. Prijedlog programa obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02. do 09.05.2018. godine

Izvjestilac: premijer Elvedin Konaković

6. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

7. Izvještaj o poslovanju preduzeća KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

 

Iz nadležnosti Vlade

 

8. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine procenta osnovice mjesečnih novčanih primanja

Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

9. Prijedlog odluke o uplati doprinosa za penziono osiguranje u svrhu penzionisanja zaposlenika KJKP "GRAS” d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

10. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za izbor predsjednika Nadzornog odbora Javne ustanove Studentski centar Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

11. Prijedlog odluke o naknadi za rad Komisije za javno-privatno partnerstvo, koja je imenovana Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-25774-12/17 od 17.08.2017. godine

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

12. Program aktivnosti u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići u 2018. godini

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

13. Program mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2018/2019. godinu

Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

14. Godišnji Izvještaj o radu Komisije za javno-privatno parnertstvo imenovane rješenjem Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

15. Izvještaj o radu Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za period oktobar – decembar 2017. godine

Izvjestilac: direktor Sead Hodžić

16. Akcioni plan energijske efikasnosti u javnim objektima Kantona Sarajevo na period od tri godine

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

17. Informacija o osnivanju Sektora za sigurnost saobraćaja kao osnovne organizacione jedinice u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

18. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-346213/17 od 30.11.2017. godine, koji se odnosi na Registar imenovanih lica u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: predsjednik tima: Erduan Kafedžić

19. Informacija "Preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom od strane rukovodstva za 2017. godinu"

Izvjestilac: šef ureda Erduan Kafedžić

20. Prijedloga rješenja o imenovanju predstavnika Kantona Sarajevo za pregovaranje radi zaključivanja Kolektivnog ugovora za kantonalne državne službenike i namještenike  Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

21. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za nominiranje/imenovanje kandidata na poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ispred Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

22. Prijedlog rješenja o formiranju Neovisnog stručnog tijela za konačan prijedlog visine cijena usluga KJKP “Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

23. Prijedlog zaključka kojim se nalaže Direkciji za puteve Kantona Sarajevo da nastavi i okonča započeti postupak javne nabavke za „Izvođenje radova na realizaciji prve faze izgradnje I transverzale, dionica II:Bare-Tunel K.G. - D.Hotonj, poddionica: Rondo Bare – Tunel K.G.

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

24. Prijedlog zaključaka o usvajanju elaborata „Analiza stanja u oblasti turističke privrede u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje i prijedlog zaključka o pokretanju inicijative prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za donošenje odluka i pokretanje adekvatnih procedura kojima bi se informativno, organizacijski i administrativno unaprijedile aktivnosti ministarstava BiH

Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

25. Prijedlog zaključka o utvrđivanju izuzetka od primjene člana 3. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

26. Prijedlog odgovora po prijedlogu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za rješavanje negativnog sukoba nadležnosti, dostavljen putem akta Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju broj: 02-05-178/18 od 25.01.2018. godine

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

27. Prijedlog odgovora po zahtjevu Zulčić Senada iz Sarajeva, za odlaganje izvršenja rješenja Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-27-279/16 22.12.2017. godine, dostavljen putem akta Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju broj: 02-27-729/16 od 25.01.2018. godine

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

28. Prijedlog dokumenata sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa BAS EN ISO 9001:2015

Izvjestilac: šef ureda Erduan Kafedžić

29. Prijedlog zaključka oko pokretanja aktivnosti za recertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: šef ureda Erduan Kafedžić

30. Prijedlog zaključka za saglasnost Univerzitetu u Sarajevu za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta za koje nisu potrebna dodatna finansijska sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i to: Knjižnjičar - Biblioteka, na neodređeno vrijeme – jedan izvršilac i Stručni saradnik - Sekretarijat, na neodređeno vrijemejedan izvršilac

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za koje nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo i to: Laborant u Računskom centru -Sekretarijat na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i to: Tehnički sekretar -Dekanat i referent za radne odnose na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

34. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

35. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u Stručnu službu Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: sekretar Vlade Tarik Humačkić

36. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

 

12.03.2018 - 09:00