Dnevni red 117. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

            Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

117. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak, 05.03.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Iz nadležnosti Skupštine

 

  1. Informacija o realizaciji mjera za reorganizaciju i sanaciju KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo   

  1. Informacija Uprave KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za period od 20.01.2018. godine do 28.02.2018. godine, sa Izvještajem o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

 

Iz nadležnosti Vlade

 

  1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme putem javnog konkursa u KJKP " Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

  1. Prijedlog zaključka o usvajanju Izjašnjenja Vlade Kantona Sarajevo u vezi sa izborom i imenovanjem četiri člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Osnivača

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

  1. Aktuelna pitanja

 

                                                                                                            P R E M I J E R

                                                                                                         Elmedin Konaković

05.03.2018 - 09:00