Dnevni red 113. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

113. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak, 05.02.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 14,30 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

            Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Mišljenje na Prijedlog izmjena i i dopuna Zakona o šumama Kantona Sarajevo podnesen od strane političke organizacije građana "Naša stranka"

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

 

Iz nadležnosti Vlade

2. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

3. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje na pozicije članova Skupštine Turističke zajednice Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje Predškolske ustanove-vrtića „Maarif Kindergarden (Maarif vrtić)"

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje Osnovne škole „Maarif Primary School (Osnovna škola Maarif)"

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje Srednje škole „Maarif Highschool (Srednja škola Maarif)"

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Srednja građevinsko-geodetska škola za imenovanju direktora

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

8. Akcioni plan 2018-2010. implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine

Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

9. Smjernice za uvođenje dualnog obrazovanja u srednjim stručnim školama na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

10. Izvještaj o popisu novčanih sredstava transakcijskih budžetskih računa, podračuna, blagajne, kantonalnih taksenih maraka i mjenica Trezora Kantona Sarajevo na dan 31.12.2017. godine

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

11. Izvještaj Sarajevske razvojne agencije d.o.o. Sarajevo (SERDA) o aktivnostima Kreditno-garantnog fonda (KGF) sa 31.12.2017. godine

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

12. Elaborat „Analiza stanja u oblasti turističke privrede u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje" i prijedlog zaključka o pokretanju inicijative prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za donošenje odluka i pokretanje adekvatnih procedura kojima bi se informativno, organizacijski i administrativno unaprijedile aktivnosti ministarstava BiH

Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

13. Prijedlozi rješenja o razrješenju predsjednika i članova kao i vršilaca dužnosti, imenovanju predsjednika i članova školskih odbora, imenovanju vršilaca dužnosti, poništenju rješenja o razrješenju kao i imenovanju te izmjeni rješenja o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola, kao javnih ustanova

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

14. Prijedlozi rješenja o razrješenju i rješenja o imenovanju školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

15. Prijedlog rješenja o imenovanju Ministra finansija Prof.dr. Jasmina Halebića za Koordinatora za realizaciju programa podrške poduzetništva kroz Projekat zapošljavanja mladih (YEP) na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

16. Prijedlog rješenja kojim je odlučeno po žalbi Ovčina Sabita i Kurtović Džemile iz Sarajeva na Zaključak Ministarstva saobraćaja

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

17. Prijedlog odgovora na tužbu Zulčić Senada radi pokrenutog upravnog spora kod Kantonalnog suda u Sarajevu, radi poništenja rješenja Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-27-729/16 od 18.10.2017. godine

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

18. Informacija o aktivnostima vezanim za naplatu sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih kategorija plasiranih putem Banke Srpske ad Banja Luka – u stečaju

Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

19. Informacija o izdatim saglasnostima Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima za period 01.04.- 31.12.2017. godine

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

20. Odgovor Ministarstva finansija broj: 08-05-06-1255 od 29.01.2018. godine, a u vezi sa Zahtjevom Ustavnog suda BiH broj: AP-4595/17, AP-5137/17 i AP-5559/17 od 15.01.2018. godine

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

21. Prijedlog zaključka o specifikaciji cijena održavanja javne rasvjete na području općina: Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad Sarajevo Kantona Sarajevo za KJKP "Park" d.o.o.

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

22. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijedlog "Plana nabavki sa JRJN za 2018. godinu KJKP "Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo"

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti Privremenom upravitelju KJKP „Gradski saobraćaj” d.o.o. Sarajevo za uvećanje plaće u iznosu do 30%

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu za koje nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

25. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na Univerzitetu u Sarajevu za koje nisu potrebna dodatna finansijska sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa/oglasa za prijem u radni odnos devetnaest radnika na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo

Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

28. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

Izvjestilac: direktor Fahir Halilović

29. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i to: Stručni savjetnik na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju objekata niskogradnje - 2 izvršioca

Izvjestilac: direktorica Ljiljana Pelidija

30. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

 

05.02.2018 - 14:30