Dnevni red 112. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

112. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak 26.01.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 107. redovne i 109. vanredne sjednica Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za sklapanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta označenog kao k.č. br. 1358/600 površine 228 m2 iz z.k. ul. 20134 k.o. SP Gornji Butmir radi oblikovanja građevinske čestice u korist Društva za proizvodnju i promet „OCEAN“ Travnik d.o.o.

Izvjestilac: direktorica Ljiljana Pelidija

2. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove "Jedanaesta osnovna škola" Ilidža

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje organizatora obrazovanja odraslih i Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

4. Nacrt strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim planom implementacije u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

5. Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija”d.o.o Sarajevo za period od 17.10.2017. do 20.01.2018. godine, sa Izvještajem o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

6. Informacija privremenog upravitelja KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

Iz nadležnosti Vlade

7. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

8. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-1224-4/18 od 18.01.2018. godine

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

9. Prijedlog zaključka za odobravanje novčanih sredstava iz Budžeta Kabineta premijera Kantona Sarajevo za 2018. godinu na ime mjesečne naknade Timu Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije

Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

10. Informacija o stanju u oblasti rudarstva i eksploataciji prirodnih resursa na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

11. Informacija o osnivanju Sektora za sigurnost saobraćaja kao osnovne organizacione jedinice u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

12. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, i to: zubni tehničar- laborant na Klinici za stomatološku protetiku

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

13. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi „Studentski centar“ Sarajevo za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta za koja nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, i to:

 • Kuhar – tri izvršioca, na određeno vrijeme (do jedne godine);

 • Moler - tri izvršioca, na određeno vrijeme (do jedne godine);

 • Električar – jedan izvršilac, na određeno vrijeme (do jedne godine);

 • Fizički radnik – dva izvršioca, na određeno vrijeme (do jedne godine);

 • Spremačica – četiri izvršioca, na određeno vrijeme (do jedne godine);

 • Stručni saradnik za ishranu – jedan izvršilac, na određeno vrijeme (do jedne godine);

 • Stručni saradnik za ekonomske poslove – jedan izvršilac, na određeno vrijeme (do jedne godine);

 • Stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima – jedan izvršilac, na određeno vrijeme (do jedne godine);

 • Stručni saradnik za pravne poslove – jedan izvršilac, na određeno vrijeme (do jedne godine);

 • Portir - Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine i PP zaštite – četiri izvršioca, na određeno vrijeme (do jedne godine);

 • Stručni saradnik – Odjel za društvene aktivnosti, sport i kulturu – jedan izvršilac, na određeno vrijeme (do jedne godine)

  Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

14. Prijedlog zaključka za popunu radnih mjesta u Javnoj ustanovi "Sarajevski ratni teatar" – SARTR na neodređeno radno vrijeme

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

15. Prijedlog zaključka za popunu radnog mjesta u Javnoj ustanovi "Sarajevska filharmonija" na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

16. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

26.01.2018 - 10:00