Dnevni red 111. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

S A Z I V A M

111. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 18.01.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2017. godine;
 Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

Iz nadležnosti Vlade

2. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje visina troškova postupka ekvivalencije ranije stečenih akademskih titula, odnosno naučnih i stručnih zvanja na Univerzitetu u Sarajevu;
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
3. Izvještaj o radu Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju za period od 16.05.2017. godine do 12.12.2017. godine;
Izvjestilac: ministar Mario Nenadić
4. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2017. godini;
Izvjestilac: ministrica  Amela Dautbegović
5. Informacija o aktivnostima vezanim za naplatu sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih kategorija plasiranih putem Banke Srpske ad Banja Luka – u stečaju;
Izvjestilac: ministar Muharem Fišo
6. Prijedlozi rješenja o razrješenju predsjednika i članova kao i vršilaca dužnosti te imenovanju predsjednika i članova školskih odbora i imenovanju vršilaca dužnosti školskih odbora osnovnih škola, kao javnih ustanova;  
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;
Izvjestilac: ministar Mujo Fišo
8. Prijedlog zaključaka o usvajanju elaborata „Analiza stanja u oblasti turističke privrede u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje i prijedlog zaključka o pokretanju inicijative prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za donošenje odluka i pokretanje adekvatnih procedura kojima bi se informativno, organizacijski i administrativno unaprijedile aktivnosti ministarstava BiH ;
Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković
9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o izmirenju duga zbog korištenja prostora sa pripadajućim objektima vlasništvo "BIHAMK" U.G;
Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić
10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju amortizovanih stalnih sredstava Kantona Sarajevo;  
Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević
11. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-23636-7/17 od 13.07.2017. godine;
Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić
12. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na Univerzitetu Sarajevu u Centru za interdisciplinarne studije;
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
13. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Stručnoj službi za zajedničke poslove Kantona Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta, pomoćni radnik na održavanju čistoće - 2 izvršioca;
Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević
14. Aktuelna pitanja.
                                                         
                                               
                                                                                                                                                           P R E M I J E R

                                                                                                                                                        Elmedin Konaković

18.01.2018 - 10:00