Dnevni red 110. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

110. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 11.01.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 13,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 105. 106. i 108. vanredne, i 106. i 109. redovne sjednica Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2018. godinu

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2018. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. godinu

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2018. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. godinu

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

5. Nacrt strategije razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2017-2022 godine
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

6. Nacrt strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018- 2022 godine

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

7. Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevu u organima uprave i službama u Kantonu Sarajevo u 2017. godinu

8. Izjašnjenja Ministarstva finansija u vezi izvršenja Preporuke Ombudsmena Bosne i Hercegovine broj: P-69/17, u predmetu žalbe Jašarević Rifeta broj: Ž-SA-05-689/16.
Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

Iz nadležnosti Vlade

9. Prijedlog odluke o odricanju prava preče kupnje dobra kulturne baštine- kuća o dvorište u ulici Hrgića br. 26.

Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na koeficijente za obračun plaća pojedinačnih radnih mjesta zaposlenika Javne ustanove “Studentski centar“ Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje pravnog subjekta za obrazovanje odraslih "BH CENTAR ZA OBRAZOVANJE"

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

12. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje privatne Predškolske ustanove „Tom &Jerry prijatelji djece“

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

16. Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Komisije za izradu Strategije razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2017.-2022. godina i radnih timova

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

17. Prijedlog odluke o obliku i sadržaju krovne taksi oznake

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

18. Izvještaj i isplata naknade članovima Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

19. Izvještaj o stanju pasa lutalica sa aspekta veterinarsko - zdravstvenih mjera za 2017 godinu

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

20. Informacija o implementaciji aktivnosti Akcionog plana za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2015. - 2017. godine

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

21. Informacija o stanju u oblasti taksi prijevoza u Kantonu Sarajevu

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

22. Prijedlog rješenja o formiranju Komisije za koncesije u postupku dodjele koncesije za eksploataciju vode iz bunara BBD-1 "Betonara Doglodi", Općina Ilidža, koji će se provoditi na zahtjev privrednog društva "TBG BH" d.o.o. Kakanj

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

23. Prijedlog rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo za donošenje kolektivnih ugovora za oblast unutrašnjih poslova

Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

24. Prijedlozi rješenja o razrješenju predsjednika i članova kao i vršilaca dužnosti te imenovanju predsjednika i članova školskih odbora i imenovanje vršioca dužnosti školskih odbora osnovnih škola, kao javnih ustanova

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

25. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo
Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

26. Prijedlog rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo

Izvjestilac: direktor Samir Džihić

27. Prijedlozi listi poslodavaca koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu finansiranja i sufinansiranja zapošljavanja osoba sa invaliditetom, po Javnom pozivu

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

28. Prijedlozi listi poslodavaca koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanje „Zlatna značka“

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

29. Prijedlozi listi poslodavaca koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa stečenom diplomom visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke, po Javnom pozivu

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

30. Prijedlog liste nezaposlenih osoba koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke nezaposlenih osoba za samozapošljavanje, po Javnom pozivu

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na pretplatnu cijenu Službenih novina Kantona Sarajevo za prvo polugodište 2018. godine

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnost za prijem dva namještenika u Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo i to: viši referent/daktilograf i referent za dokumentaciju/arhivar

Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

33. Prijedlog za određivanje prostora za mirna okupljanja građana čiji organizator nije poznat

Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

34. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

 

11.01.2018 - 13:00