Dnevni red 105. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

105. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 07.12.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 103. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

2. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

5. Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode i to ugovor o kupoprodaji nekretnine između "Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe" kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja kao kupca

Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2018. godinu i Prijedlog odluke o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2018. godinu

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

 

Iz nadležnosti Vlade

 

7. Nacrt programa rada Vlade Kantona Sarajevo za 2018. godinu

Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje Pravnog subjekta za obrazovanje odraslih - Šabić d.o.o. Sarajevo

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

9. Prijedlog rješenja o imenovanju Centralne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

10. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, blagajne i kantonalnih taksenih maraka Trezora Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

11. Prijedlog rješenja o imenovanju na poziciju člana Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida iz reda stručnih zaposlenika Fonda

Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

12. Prijedlog rješenja o formiranju Komisije za koncesije u postupku dodjele koncesije za eksploataciju vode na bunarima TB-1 i TB-2, Općina Ilidža, koji će se provoditi na zahtjev privrednog društva "Termalna rivijera Ilidža" d.o.o Sarajevo

Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

13. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Radne grupe za rješavanje statusa nekadašnjeg hotela “Nacional”

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

14. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Kantona Sarajevo u Radnu grupu CEFTA – Pododbor za trgovinu uslugama

Izvjestilac: šefica Kabineta premijera Lejla Mujkić

15. Izvještaj o provođenju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla za period 01.01. do 30.06.2017. godine

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

16. Program zimske službe na području Kantona Sarajevo za sezonu 2017/2018. godinu iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja - Direkcije za puteve

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

17. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ostvaruju pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje u 2016. godini

Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

18. Informacija o Izvještaju o komunalnom otpadu za Kanton Sarajevo u 2017. godini

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na sporazum o uslovima i načinu obezbjeđenja finansijskih sredstava između Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i KJKP ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, po Ugovoru o vansudskoj nagodbi po pravosnažnoj sudskoj presudi Opštinskog suda u Sarajevu broj: 65 O P 189227 11 P od 09.11.2016. godine

Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

20. Prijedlog zaključka o usvajanju "Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika"

Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program restrukturiranja i zbrinjavanja uposlenika KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo u 2017. godini

Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

22. Prijedlog zaključka o odobravanju projekta „Podrška malim i srednjim preduzećima (MSP) sa područja Kantona Sarajevou svrhu jačanja ljudskih kapaciteta za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima"

Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Protokola o saradnji između Vlade Kantona Sarajevo i Projekta integriranog lokalnog razvoja (UNDP)

Izvjestilac: direktor Hamdija Efendić

24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta, sektor za ekonomske poslove i to: stručni savjetnik za javne nabavke

Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

25. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu (JU Centar Vladimir Nazor, OŠ Osman Nakaš i dr.)

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

26. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih vlastitih prihoda u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu (OŠ "Sokolje", KŠC, Srednjoškolski cenatr Hadžići)

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

27. Prijedlog zaključka o unosu uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu (Druga osnovna škola, JU Centar Vladimir Nazor)

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

28. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu (Druga osnovna škola, Peta osnovna škola, Šesta osnovna škola i druge)

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

29. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Pravobranilaštva Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

30. Aktuelna pitanja

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

 

07.12.2017 - 09:00