Dnevni red 10. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

10. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 14.03.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Šeste i Sedme redovne i 12. i 13. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).    

Iz nadležnosti Skupštine:
1.  Prijedlog programa obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.-09.05.2019. godine
Izvjestilac: premijer Edin Forto
2. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu
Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić
3. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2018. godinu
Izvjestilac: direktor Fahir Halilović
4. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2019. godinu  
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
5.  Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2019. godinu  
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
6. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2019. godinu
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
7. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2019. godinu
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
8. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2019. godinu  
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
9. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. godinu  
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
10. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2019. godinu
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
11. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2019. godinu  
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
12. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2019. godinu
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
13.  Program rada i finansijski plan Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić
14. Program rada i finansijski plan Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2019. godinu
Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

Iz nadležnosti Vlade:
15. Prijedlog odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih
Izvjestilac: ministar Damir Filipović
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Listu supervizora
Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
17. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo za implementaciju pilot projekta „Personalna asistencija za osobe sa invaliditetom”
Izvjestilac: ministar Ismir Jusko
18. Prijedlog zaključka kojim se predlaže provođenje aktivnosti na rješavanju budućeg pravnog statusa i funkcionisanja Zavoda za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu i Prijedlog zaključka o ustupanju na privremeno korištenje, bez naknade, dijela prostora Zavoda za saobraćaj Građevinskog fakluteta u Sarajevu Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje četiri (4) radna mjesta na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić
20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija za prijem u radni odnos državnog službenika na neodređeno vrijeme, i to: Stručni savjetnik za zaduživanje i realizaciju investicionih projekata
Izvjestilac: ministar Amel Kovačević
21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu deset (10) upražnjenih radnih mjesta u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo
Izvjestilac: direktor Mirza Hulusić
22. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu pet (5) upražnjenih radnih mjesta u Kantonalnoj upravi civilne zaštite  
Izvjestilac: direktor Samir  Džihić
23. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
Edin Forto

14.03.2019 - 13:00