Vlada Kantona Sarajevo

12. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - poziv medijima sa dnevnim redom

Obavještavamo Vas da će se U SRIJEDU 24. JULA 2019. godine u 10:00 sati održati 12. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

Materijali za sjednicu dostupni su na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

Dnevni red 12. radne sjednice je:

1. Poslanička / zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo - skraćeni postupak;

3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija;

4. Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi;

5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih;

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu;

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom javnih ustanova za 2019. godinu:

a) Narodno pozorište Sarajevo;

b) Sarajevska filharmonija;

c) Pozorište mladih Sarajevo;

d) Kamerni teatar ‘55 Sarajevo;

e) Sarajevski ratni teatar - SARTR;

f) MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS;

g) Muzej Sarajeva;

h) Historijski arhiv Sarajevo;

i) Bosanski kulturni centar;

j) Biblioteka Sarajeva;

k) Muzej „Alija Izetbegović“, Sarajevo;

8. Prijedlog odluke o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo;

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B1, B2 i B3, izgrađenog u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina;

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu O-3B, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koje će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina;

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-36, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo, koje će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodiva šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina;

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o saradnji na sprovođenju državnog projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja” u okviru Projekta CEB II – Potprojekt Kanton Sarajevo, Općina Hadžići – Tarčin.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 

24.07.2019 - 10:00