Vlada Kantona Sarajevo

Nastavak Treće redovne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će SUTRA u /ČETVRTAK/ 24. JANUARA 2019. godine u 10:00 sati održati nastavak Treće radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

Dnevni red:

9.a Izvještaj o poslovanju KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

9.b Izvještaj o poslovanju KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

9.c Izvještaj o poslovanju KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

9.d Izvještaj o poslovanju KJKP „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

9.e Izvještaj o poslovanju KJKP „TOPLANE SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

9.f Izvještaj o poslovanju KJKP „SARAJEVOGAS“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

9.g Izvještaj o poslovanju KJKP „PARK“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

10.a Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

10.b Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

10.c Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

10.d Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

10.e Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža za 2017. godinu;

11.a Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu;

11.b Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2017. godinu;

11.c Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

11.d Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Apoteke Sarajevo" za 2017. godinu;

11.e Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

11.f Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

11.g Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

11.h Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

11.i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

11.j Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

11.k Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu;

11.l Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

11.m Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

13.a Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS za 2017. godinu;

13.b Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2017. godinu;

13.c Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2017. godinu;

13.d Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“ za 2017. godinu;

13.e Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

13.f Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar '55, Sarajevo za 2017. godinu;

14. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

15. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

16. Izvještaj o poslovanju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo, za 2017. godinu;

17. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

18. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu;

20. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima;

21. Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji integrirane Strategije razvoja Kantona Sarajevo za razdoblje 2016. – 2017. godina;

22. Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period 01.01.-31.12.2017. godine podnesen od strane Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;

23. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o broju dopunskih taksi oznaka u Kantonu Sarajevo u 2018. godini;

24. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

24.01.2019 - 10:00