Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red Šeste sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-3263/19

Sarajevo, 12.02.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Šestu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 14.02.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,30 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Treće i Četvrte redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama” Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

3. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, lamela B-3, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, zaključene između prodavca Kantonalni stambeni fond Sarajevo i kupaca nekretnina Izvjestilac: ministar Damir Filipović

4. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, lamela B-2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, zaključene između prodavca Kantonalni stambeni fond Sarajevo i kupaca nekretnina Izvjestilac: ministar Damir Filipović

Iz nadležnosti Vlade:

5. Nacrt Programa rada Vlade Kantona Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: premijer Edin Forto

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo o imenovanju direktora Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo Izvjestilac: ministar Malik Garibija

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove “Odgojni centar Kantona Sarajevo” o razrješenju direktora Kantonalne javne ustanove “Odgojni centar Kantona Sarajevo” i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove “Odgojni centar Kantona Sarajevo” o imenovanju direktora Kantonalne javne ustanove “Odgojni centar Kantona Sarajevo” Izvjestilac: ministar Malik Garibija

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Osnovne škole “Stari Ilijaš”, Ilijaš za imenovanje direktora škole Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Osnovne škole “Malta” Sarajevo za imenovanje direktora škole Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

10. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje kandidata na poziciju direktora samostalne kantonalne uprave (samostalne upravne organizacije) i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje kandidata na poziciju direktora samostalne kantonalne uprave (samostalne upravne organizacije) Izvjestilac: premijer Edin Forto

11. Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo na najviše tri mjeseca sa Prijedlogom zaključka. Izvjestilac: premijer Edin Forto

12. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Projektnog Tima za provođenje projekta „Learning by doing“ Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

13. Prijedlog rješenja Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju, akt broj: 02-27-1699/18 od 31.12.2018. godine kojim je odlučeno po žalbi Mujčinović Harisa iz Sarajeva i prijedlog akta po prijedlogu za obnovu postupka „Žuti Taxi“ d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

14. Izjašnjenje Ministarstva finansija Kantona Sarajevo u vezi sa apelacijom broj: AP-5559/17 od 22.01.2019. godine dostavljena od strane Ustavnog suda Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

15. Izjašnjenje Ministarstva finansija Kantona Sarajevo u vezi sa apelacijom broj: AP-5559/17 od 23.01.2019. godine dostavljena od strane Ustavnog suda Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

16. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Tekst memoranduma o razumijevanju između Razvojnog programa ujedinjenih naroda i Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: premijer Edin Forto

17. Informacija u vezi sa prijedlogom za izmjenu i dopunu Odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/17) Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

18. Informacija o provedenom postupku izbora državnih službenika u Ministarstvu saobraćaja- Direkcija za puteve Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijem državnih službenika i namještenika u Kantonalni sud u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

20. Prijedlog zaključka o prihvatanju Informacije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, koja je sačinjena nakon usmjerenog inspekcijskog nadzora, izvršenog u JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

P R E M I J E R

Edin Forto

14.02.2019 - 11:30