Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red Prve sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-309/19 Sarajevo,

08.01.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Prvu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 10.01.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 161. redovne i Prve i Treće vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Nacrt zakona o porijeklu imovine Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

2. Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

3. Izvještaj o poslovanju KJKP “PARK” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

4. Izvještaj o poslovanju KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

5. Izvještaj o poslovanju KJKP “POKOP” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

6. Izvještaj o poslovanju KJKP “TRŽNICE-PIJACE” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

7. Izvještaj o poslovanju KJKP “TOPLANE SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

8. Izvještaj o poslovanju KJKP “SARAJEVOGAS” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Srđan Mandić 9. Izvještaj o poslovanju KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

18. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

20. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

22. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Sofić

24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar ‘55 Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES- Međunarodni teatarski festival- Scena MESS za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

26. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

27. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

28. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović” za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić 29. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

30. Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period 01.01. - 31.12.2017. godine Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

31. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

32. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu. Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

33. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) Izvjestilac: ministar Malik Garibija

34. Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: direktor Sead Hodžić

35. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: direktor Fahir Halilović

36. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2017. godinu Izvjestilac: direktor Velija Nuhanović

37. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Damir Filipović

38. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2017. godine Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

39. Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji integrirane Strategije razvoja Kantona Sarajevo za razdoblje 2016.-2017. godine Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

40. Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata u toku 2017. godine Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

41. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Lejla Brčić

42. Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2017. godini Izvjestilac: ministar Haris Bašić

43. Aktuelna pitanja;

 

P R E M I J E R

Edin Forto

10.01.2019 - 10:00