Dnevni red nastavka 85.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Sarajevo, 13.06.2017. godine

PREDMET: Obavijest za nastavak 85. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 85. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 15.06.2017. godine sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Skupštine

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o dodjeli novčanih sredstava humanitarnim organizacijama (neprofitnim organizacijama) i udruženjima za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

3. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti za obrazovanje odraslih Javne Ustanove Osnovna škola „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

4. Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za sahrane i upravljanjem grobljem "Pokop" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnih preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

Iz nadležnosti Vlade:

6. Prijedlog uredbe o plaćanju troškova dženaze/sahrane/ukopa za socijalne kategorije Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktorica Ljiljana Pelidija

10. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Muzej ”Alija Izetbegović” Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

12. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju IT - Razvojnog vijeća Kantona Sarajevo, broj: 02-05-18870-12.1/17 od 19.05.2017. godine Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

13.Izvještaj o izgradnji, redovnom i vanrednom održavanju saobraćajnica na području Kantona Sarajevo u 2016. godini iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

14. Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o aktivnostima na rješavanju pitanja korištenja objekta Saveza izviđača Fedracije Bosne i Hercegovine, od strane Javne ustanove osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević" u odnosu na novi zahtjev Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

16. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Ministasratva za rad, socijalni politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i razdjela Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

- Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Ugovor o uređenju međusobnih odnosa i finansiranja izgradnje elektroenergetskih objekata za priključenje u posebnoj zoni Igman – Bjelašnica Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

- Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

17. Aktuelna pitanja;

15.06.2017 - 11:30