Dnevni red nastavka 84. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-20150/17
Sarajevo, 13.06.2017. godine 

PREDMET: Obavijest za nastavak 84. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 84. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 15.06.2017. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Vlade:

25. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za nabavku i implementaciju softverskog sistema elektronske pisarne u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

27. Prijedlog zaključka o prihvatanju Izjašnjenja Ministarstva finansija Kantona Sarajevo po Preporuci Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Ž-SA-05-704/16, Tahira Nikšića,

Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

30. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova zdravstvenog osiguranja, za 2017. godinu, za zaposlenike “Satex” d.d. Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

31. Prijedlog zaključka o prihvatanju inicijative i sufinansiranju projekta cestovnog povezivanja Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kroz nastavak izgradnje puta Foča/Ustikolina-Grebak-Trnovo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijem namještenika u Kantonalni sud u Sarajevu Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

33. Prijedlog zaljučka o davanju saglasnosti Fondu memorijala za raspisivanje konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Pomoćnik direktora sektora za pravne, ekonomske i opće poslove Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

42. Aktuelna pitanja;

PREMIJER

ELMEDIN KONAKOVIĆ

15.06.2017 - 11:00