Dnevni red nastavka 79.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas, u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) da će se nastavak 79. sjednice Vlade Kantona Sarajevo održati u četvrtak 23.10.2014. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I, sa preostalim tačkama dnevnog reda, i to:

4. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2014. godine

Izvjestilac: ministar Nermin Pećanac

5. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period august 2014. godine

Izvjestilac: ministar Nermin Pećanac

       26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, kao nadležnom za pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo pokrene postupak uknjižbe prava vlasništva nad dijelom zgrade koju za rad koristi Kanton Sarajevo, u ulici Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.

Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

            34. Informacija o stanju sudskog spora po tužbi “Bosnaputeva” protiv “Energoprojekta – Beograd”

            Izvjestilac: direktor Sead Kamarašević

             36. Informacija o problematici planiranja /plaćanja troškova obezbjeđenja imovine Tvornice čokolade i kandita "SARABON" d.d.Sarajevo, u stečaju

               Izvjestilac: ministar Emir Hrenovica

             37. Izjašnjenje Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo na akt Federalnog ministarstva zdravstva broj: 02-37-5546-1/14 od 25.08.2014. godine, koji se odnosi na postupak pregovaranja sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu, a u vezi Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 61/07), tačnije mogućnosti izmjene člana 31. istog, odnosno izmjene najniže neto satnice

             Izvjestilac: ministar  Eldan Lokmić

 

 

 

23.10.2014 - 10:00