Dnevni red nastavka 104.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-34264/17

Sarajevo: 28.11.2017. godine

PREDMET:

Obavijest za nastavak 104. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo broj: 4/16 i 36/16) nastavak 104. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 30.11.2017. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje predsjednika i članova Skupštine KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

2. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec oktobar 2017. godine Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

Iz nadležnosti Vlade:

3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje privatne predškolske ustanove "Akademija radosti" Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje i rad pravnog subjekta za obrazovanje odraslih, te proširenje djelatnosti obrazovanja odraslih Udruženju "Centar za edukaciju i istraživanje" – "NAHLA" Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

5. Prijedlog rješenja kojim je odlučeno po žalbi Čurčić Srećka, Crnogorčević Isaka, Muminović Bahrudina iz Sarajeva i "BOOC" d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

6. Prijedlog odgovora na tužbu Ahmetspahić Edina iz Sarajeva, kojom je pokrenut upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevo, radi poništenja rješenja Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

7. Prijedlog rješenja o ovlaštenju šefa Ureda za kvalitet da vrši poslove koje se odnose na potpisivanje i ovjeru dokumenatacije sistema kvaliteta Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

8. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017. - 2019. godine, broj: 02-05-10130-16/17 od 16.03.2017. godine i 02-05-24652-9/17 od 27.07.2017. godine Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

9. Prijedlog zaključka o prihvatanju Izmjene i dopune Programa redovnog i vanrednog održavanja saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja – Direkcija za puteve Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

10. Program zimske službe na području Kantona Sarajevo za sezonu 2017/2018. godinu iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja- Direkcije za puteve Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

11. Prijedloga zaključka o izmjeni Programa raspodjele finansijskih sredstava za razvoj i podsticaj industrijske proizvodnje i sufinansiranje industrijskih zona u općinama Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

12. Konsolidovani izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017 godinu za period 01.01. do 30.09.2017. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

13. Informacija o idejnom rješenju izgleda obrasca za izradu Registra imenovanih lica, sa finansijskim pokazateljima Izvjestilac: predsjednik Tima Erduan Kafedžić 14. Informacija o potrebi za izradom elektronske ankete na internet stranici Vlade Kantona Sarajevo o zadovoljstvu korisnika usluga Kantona Sarajevo Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

15. Informacija o potrebi poboljšanja komunikacije sa korisnicima usluga javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

16. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za učešće u projektu "Energetska efikasnost u BiH" Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

17. Prijedlog sporazuma o uslovima i načinu obezbjeđenja finansijskih sredstava između Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i KJKP ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, po Ugovoru o vansudskoj nagodbi po pravosnažnoj sudskoj presudi Opštinskog suda u Sarajevu broj: 65 O P 189227 11 P od 09.11.2016. godine Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

18. Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-10148-20/16 od 05.04.2016. godine Izvjestilac: šefica kabineta Lejla Mujkić

19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministru komunalne privrede i infrastrukture na zaključenje ugovora sa kablovskim operaterima koji koriste dio stubova javne rasvjete u vlasništvu Kantona Sarajevo za postavljanje opreme za distribuciju signala kablovske televizije i interneta na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

20. Aktuelna pitanja;

 

Premijer

Elmedin Konaković

30.11.2017 - 10:00