Vlada Kantona Sarajevo

Dnevni red Četvrte sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-2719/19 Sarajevo,

05.02.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Četvrtu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 07.02.2019. godine sa početkom u 09:30 sati u Centru za obuku kadrova Igman-Grkarica.

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Druge, Pete, Šeste i Sedme vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2018. godinu Izvjestilac: direktor Samir Džihić

2. Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.07. do 31.12.2018. godine Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

3. Prijedlog Strategije upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2018.-2020. godina Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

4. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća za transport i distribuciju gasa „Sarajevogas”d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Srđan Mandić

Iz nadležnosti Vlade:

5. Nacrt Programa rada Vlade Kantona Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: premijer Edin Forto

6. Izvještaj Sarajevske razvojne agencije d.o.o. Sarajevo (SERDA) o aktivnostima Kreditno-garantnog fonda (KGF)- nova kreditna linija sa 31.12.2018. godine Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

7. Izvještaj Sarajevske razvojne agencije d.o.o. Sarajevo (SERDA) o aktivnostima Kreditno-garantnog fonda (KGF) sa 31.12.2018. godine Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

8. Izvještaj o provođenju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeće ostali ili ostaju bez posla za period 01.01.-30.06.2018. godine Izvjestilac: ministar Malik Garibija

9. Prijedlog odluke o raspuštanju Skupštine Turističke zajednice Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Haris Bašić

10. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva Turističke zajednice Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Haris Bašić

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

12. Informacija Ministarstva finansija Kantona Sarajevo u vezi są postupkom Evropskog suda za ljudska prava za zaključenje prijateljske nagodbe u predmetu: Žiško i drugi protiv Bosne i Hercegovine, apelacija broj:27087/15 Izvjestilac: ministar Amel Kovačević

13. Prijedlozi rješenja o razrješenju članova školskih odbora, te prijedlozi rješenja o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

14. Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

15. Prijedlog rješenja o imenovanju Operativnog štaba za provođenje Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Damir Filipović

16. Informacija o postupanju Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad” u poslovima i ovlaštenjima organa starateljstva utvrđenim Porodičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine Izvjestilac: ministar Malik Garibija

17. Informacija o ostvarenju specifičnih ciljeva iz Protokola o saradnji između Vlade Kantona Sarajevo i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) Izvjestilac: predsjednica Tima za monitoring Majda Fetahagić

18.Prijedlog zaključka kojim se nalaže Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo da nadoknadi nulte troškove za organizaciju sportskog događaja Evropskog olimpijskog festivala za mlade Sarajevo-EYOF 2019. javnim kantonalnim preduzećima ZOI '84-Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo i Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Haris Bašić

19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje radnih mjesta na određeno vrijeme za koja nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, i to: Nastavnik (sva zvanja) za oblast „Komunikacijske tehnologije“ dva izvršioca Izvjestilac: ministrica Zineta Bogunić

20. Aktuelna pitanja;

07.02.2019 - 09:30