Dnevni red 89.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-23636/17

Sarajevo, 10.07.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

89. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 13.07.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

2. Izvještaj o poslovanju KJKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta označenog kao k.č. br. 1358/600 površine 228 m2 izz.l. ul. 20134 k.o. SP Gornji Butmir državno vlasništvo sa upisanim pravom raspolaganja u korist Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, što po novom premjeru odgovara k.č. br. 1154/14 površine 228 m2 iz P.L. 2427 k.o. Dobrinja na kojem je kao katastarski posjednik upisan Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, radi oblikovanja građevinske čestice u korist Društva za proizvodnju i promet „OCEAN“ Travnik d.o.o. Izvjestilac: direktor Ljiljana Pelidija

4. Prijedlog zaključka o utvrđivanju odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina putem neposredne pogodbe Općini Ilidža u svrhu obezbjeđenja prostora dnevnog cenra za djecu są posebnim potrebama Izvjestilac: direktor Ljiljana Pelidija

Iz nadležnosti Vlade:

5. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za pregovore sa privrednim društvom "Suzlon Wind Energy BH" d.o.o. Sarajevo u postupku dodjele koncesije za izgradnju i korištenje vjetroenergetskog objekta - Vjetroelektrana "Ivan Sedlo Hadžići", Općina Hadžići Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

6. Prijedlog zaključka o imenovanju Tima za detekciju kvarova i neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

7. Aktuelna pitanja;

PREMIJER

ELMEDIN KONAKOVIĆ

13.07.2017 - 09:59