Dnevni red 88.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-23190/17

Sarajevo, 04.07.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

88. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 06.07.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 79. vanredne i 84., 85., 86. i 87. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

2. Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Bentbaša'' Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

3. Prijedlog odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju prava osnivača JU Studentski centar Sarajevo u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

Iz nadležnosti Vlade:

5. Prijedlog uredbe o kriterijima i postupku izbora privatnog partnera i postupku izbora konsultanta Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

6. Prijedlog odluke o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu I i II ciklusa studija te integrisanog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017./2018. godini u skladu sa dopunom plana upisa studenata Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

8. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknada za rad komisija koje realizuju usluge Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, a za koje korisnici usluga uplaćuju naknadu Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

9. Prijedlog odluke o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja za formiranje Komisije za provođenje Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama i udruženjima za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

12. Program uređenja riječnih korita i zaštita od poplava, vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

13. Izmjene i dopune Programa redovnog i vanrednog održavanja saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

14. Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

15. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

16. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, članova i zapisničara Drugostepene disciplinske komisije Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

17. Prijedlozi rješenja Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju, po žalbama Muminović Bahrudina, "Yellow Cab" d.o.o. Rudo, i Džaferović Sulejmana iz Sarajeva Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

18. Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, u vezi sa projektom "Energijska efikasnost na Univerzitetu u Sarajevu" Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

19. Prijedlog zaključka o usvajanju listi nezaposlenih osoba u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

20. Prijedlog zaključka o usvajanju liste poslodavaca u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

21. Prijedlog zaključka o usvajanju listi poslodavaca u Programu sufinansiranja zapošljavanja „Posao za sve“ Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

22. Prijedlog odgovora na tužbu Polutak Dženana iz Sarajeva Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

23. Prijedlog odgovara na tužbu Delalić Almira iz Sarajeva Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

24. Izvještaj Ureda za kvalitet o Drugom nadzornom auditu 2017. godine, sa Programom za poboljšanje SUQ na nivou Kantona Sarajevo u 2017. godini i Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika rukovodstva za kvalitet na nivou Kantona Sarajevo Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić

25. Informacija o aktivnostima na rješavanju pitanja korištenja objekta Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine, od strane Javne ustanove osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević" u odnosu na novi zahtjev Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine koga zastupa advokat, Azem Mehonić Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

26. Informacija o dinamici implementacije projekta vertikalnog transporta i zasnježavanja skijaških staza na Bjelašnici Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u javnim zdravstvenim ustanovama Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

PREMIJER

ELMEDIN KONAKOVIĆ

06.07.2017 - 10:00