Dnevni red 86.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-21160/17 Sarajevo,

13.06.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16) S A Z I V A M 86. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 15.06.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 83. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

3. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

4. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

6. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“ za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajeva za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar – SARTR za 2016. godinu. Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar '55 Sarajevo za 2016. godinu. Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

14. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period april 2017. godine Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

Iz nadležnosti Vlade:

15. Prijedlog odluke o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje vjetroenergetskog objekta - Vjetroelektrana "Ivan Sedlo Hadžići", Općina Hadžići Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

16. Prijedlog odluke o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu I i II ciklusa studija te integrisanog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017./2018. godini i Prijedlog odluke o proširenju broja studenata koji se mogu upisati u prvu godinu I i II ciklusa studija te integrisanog studija u studijskoj 2017./2018. godini iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

17. Prijedlog odluke o utvrđivanju cijena usluga koje realizuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i budžetski korisnici iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

18. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknada za rad komisija koje realizuju usluge Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, a za koje korisnici usluga uplaćuju naknadu Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

19. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje pravnog subjekta za obrazovanje odraslih – Javna ustanova Srednjoškolski centar Hadžići Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, za imenovanje direktora Škole. Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

21. Prijedlog odluke o utvrđivanju ukupnog iznosa sredstava i visini subvencionirane kamatne stope korisnicima kredita koji su isti realizovali putem Sarajevske regionalne razvojne agencije u okviru Kreditno-granatnog fonda SERDA Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

23. Program uređenja riječnih korita i zaštita od poplava, vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

24. Izvještaj o zaduženju Kantona Sarajevo po osnovu emisije trogodišnjih obveznica Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

25. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Kantona Sarajevo u Radne grupe za političke kriterije, Radne grupe za ekonomske kriterije i Radne grupe za reformu javne uprave Izvjestilac: šefica kabineta Lejla Mujkić

26. Informacija Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture o štetama na javnim zelenim površinama u Kantonu Sarajevo uzrokovanim snježnim padavinama na dane 18. i 19. 04.2017. godine i obavljenim sanacionim radovima u periodu od 18. do 30.04.2017. godine utvrđenim od strane KJKP “PARK” d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

27. Informacija o diferenciranim cijenama naplate komunalnih usluga Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

28. Prijedlog zaključka kojim se usvajaju kapitalni projekti iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo koji su odobreni u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu, a planirani su iz sredstava kredita Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

29. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Obali Art Centar Sarajevo, za besplatno korištenje uličnog parkinga u ulici Obala Kulina Bana od br. 9 -12, u perodu od 09.08 do 19.08.2017. godine, za potrebe odražavanja 23-og Sarajevo Film Festivala Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Upravi policije da provede proces raspisivanja Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta i zapošljavanja policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije i to za 180 policijskih službenika u činu “policajac” Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

31. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (donacije) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Mirsad Prnjavorac“, JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ i JU Četvrta gimnazija Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

32. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU „Izet Šabić“, JU Gimnazija Obala i JU Srednja zubotehnička škola Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

33. Prijedlog zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu između razdjela Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

34. Aktuelna pitanja;

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

15.06.2017 - 12:00