Dnevni red 84. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-20150 /17

Sarajevo, 31.05.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

84. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak 02.06.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 75., 76., 77. vanredne i 82. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1.Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Vladi Kantona Sarajevo da može dati saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da putem javne licitacije izvrši prodaju motornih vozila koja se vode u evidenciji osnovnih sredstava navedenog Ministarstva, odnosno Uprave Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

4. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje člana Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo i Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja člana Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

5. Izvještaj o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-mart 2017. godine. Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić Iz nadležnosti Vlade

6. Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja Zaštićenim pejzažem ''Trebević'' za period 2017. - 2027. godina Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

7. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

8. Prijedlog odluke o poništenju i ponovnom raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Izvjestilac: direktor Velija Nuhanović

11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elektronske pošte u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

12. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste objekata za privatizaciju u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: v.d. Bojan Varunek

13. Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2017.godini Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

14. Program mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2017/2018. godinu Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program aktivnosti u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom – Smiljevići u 2017.godini Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

16. Program uređenja riječnih korita i zaštita od poplava, vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

17. Izvještaji ministarstava Kantona Sarajevo o rješavanju upravnih stvari u upravnim postupcima za period 01.01.2016 - 31.12.2016. godine Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

18. Izvještaj o radu Radne grupe imenovane Rješenjem Vlade broj: 02-05-10908-8/17 od 23.03.2017. godine za sačinjavanje analize sa detaljnim podacima koji se odnosi na poslovanje, ekonomičnost i efikasnot rada kantonalnih javnih komunalnih preduzeća sa smjernicama, prijedlozima i mogućnostima budućeg organizovanja komunalne privrede na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

19. Izvještaj o radu Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju za period od 29.11.2016. godine do 15.05.2017. godine Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

20. Informacija o realizaciji utvrđenog programa održavanja čistoće (za I kvartal) u 2017. godini Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

21. Prijedlog rješenja o utvrđivanju naknadne za rad v.d. predsjedavajućeg i v.d. članova Ureda za pritužbe javnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

22. Prijedlog rješenja o imenovanju na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata «IKRE» Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

23. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

24. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

25. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za nabavku i implementaciju softverskog sistema elektronske pisarne u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

26. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine i isplate naknade za rad u Radnoj grupi za sačinjavanje analize sa detaljnim podacima koji se odnosi na poslovanje, ekonomičnost i efikasnot rada kantonalnih javnih komunalnih preduzeća sa smjernicama, prijedlozima i mogućnostima budućeg organizovanja komunalne privrede na području Kantona Sarajevo, imenovani Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-10908-8/17 od 23.03.2017. godine Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

27. Prijedlog zaključka o prihvatanju Izjašnjenja Ministarstva finansija Kantona Sarajevo po Preporuci Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Ž-SA-05-704/16, Tahira Nikšića, Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

28. Prijedlog odgovora na navode apelacije podnesene od strane Topić Zorana Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

29. Prijedlog odgovora na tužbu podnesenu od strane Sprečo Mirsada iz Sarajeva, radi poništenja rješenja Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-27-1621/16 od 01.12.2016. godine, dostavljen putem akta Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju broj: 02-27-1621/16 od 19.05.2017. godine. Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

30. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova zdravstvenog osiguranja, za 2017. godinu, za zaposlenike “Satex” d.d. Sarajevo Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

31. Prijedlog zaključka o prihvatanju inicijative i sufinansiranju projekta cestovnog povezivanja Kantona Sarajevo i Bosansko – podrinjskog kantona Goražde kroz nastavak izgradnje puta Foča/Ustikolina-Grebak-Trnovo Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijem namještenika u Kantonalni sud u Sarajevu Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

33. Prijedlog zaljučka o davanju saglasnosti Fondu memorijala za raspisivanje konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Pomoćnik direktora sektora za pravne, ekonomske i opće poslove Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

34. Informacija o pregledu broja posjetilaca internet stranica i portala Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

35. Informacija Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo o izradi web stranice za Ekonomsko-socijalno vijeće Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktor Timur Gadžo

36. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU Peta osnovna škola, JU Šesta osnovna škola, JU Sedma osnovna škola i JU Deveta osnovna škola Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

37. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, JU OŠ „Zahid Baručija“, JU OŠ „Vrhbosna“, JU OŠ „Sokolje“ i JU Peta gimnazija Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

38. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU Prva bošnjačka gimnazija, JU Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš i Sarajevski ratni teatar SARTR Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

39. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (vlastiti prihodi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetskog korisnika JU OŠ „Podlugovi“ Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

40. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (donacije) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU Peta gimnazija, JU Prva bošnjačka gimnazija, JU Srednja medicinska škola Sarajevo i JU Muzej „Alija Izetbegović“ Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

41. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Hašim Spahić“ i JU Druga gimnazija Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

42. Aktuelna pitanja;

 

PREMIJER

ELMEDIN KONAKOVIĆ

02.06.2017 - 11:00