Dnevni red 82.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-18111/17 Sarajevo, 09.05.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M 82. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 11.05.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D:

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 68., 69., 70., 71. i 72. vanredne i 80. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16 i 36/16).

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Program rada i finansijski plan JU "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

2. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Dom za djecu bez roditeljskog starenja" za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

3. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2017.godinu. Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

4. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Gerontološki centar" za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

5. Program rada i finansijski plan JU Terapijska zajednica- Kampus Kantona Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

6. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Porodično savjetovalište" za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

7. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Disciplinski centar za maloljetnike" za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Narodno pozorište Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Pozorište mladih Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Muzej Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Historijski arhiv Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Biblioteka Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Muzej "Alija Izetbegović" za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

18. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU MESS-Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kamerni teatar'55 Sarajevo za 2016. godinu Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

20. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01. - 31.12.2016. godine Izvjestilac: ministar Muharem Fišo

21. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2016. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti- apoteka , sa prijedlogom mjera i aktivnosti Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj

22. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2016.godinu Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje privatne srednje škole naziva: Srednja škola „MAARIF KOLEDŽ“, Sarajevo, Banjalučka bb Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o prenosu osnivačkih prava Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine na Grad Sarajevo, te Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i Biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine Izvjestilac: ministar Mirvad Kurić

25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji sa privrednog društva "NEXE" d.o.o. Sarajevo na privredno društvo "AMINA TRADE" d.o.o, Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

26. Informacija o sticanju uslova za uvođenje privremenih mjera za sanaciju stanja u KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo i davanju saglasnosti ministru da pokrene proceduru uvođenja privremenih mjere za sanaciju stanja Društva Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

Iz nadležnosti Vlade:

27. Prijedlog odluke o zaduženju Kantona Sarajevo putem emisije obveznica Kantona Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

28. Prijedlog odluke o korištenju sredstava od naknade za tehnički pregled vozila Izvjestilac: ministar Mujo Fišo

29. Prijedlog odluke o kriterijima i načinu raspodjele sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu za podršku naučno istraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Izvjestilac: direktorica Liljana Pelidija

32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo Izvjestilac: sekretar Tarik Humačkić

33. Prijedloga rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova, zamjenike članova i zapisničara Disciplinske komisije Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

34. Prijedlozi rješenja o razrješenju predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola, te imenovanju predsjednika i članova kao i imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola, kao javnih ustanova Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović

35. Prijedlog rješenja o formiranju radne grupe za sačinjavanje dokumenta "Akcioni plan-Set mjera za provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i uspostavu sistema za upravljanje populacijom pasa" Izvjestilac: ministar Senad Hasanspahić

36. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o imenovanju Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017. - 2019. godine, broj: 02-05-10130-16/17 od 16.03.2017. godine Izvjestilac: ministrica Amela Dautbegović

37. Programa realizacije projekta povećanja energijske efikasnosti u objektima budžetskih korisnika Kantona Sarajevo u 2017. godini. Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić

38. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Budžet Kantona Sarajevo, općina i Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.03.2017. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

39. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2017. godine Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

40. Izvještaj o realizaciji Operativnog plana šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u 2016. godini Izvjestilac: ministar Muharem Šabić

41. Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora samostalnih kantonalnih uprava i upravnih organizacija i Prijedlog rješenja o formiranju komisije za provođenja konkursne procedure Izvjestilac: premijer Elmedin Konaković

42. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (vlastiti prihodi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike: JU OŠ „Podlugovi“ i JU OŠ „Zajko Delić“ Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

43. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU OŠ „Mirsad Prnjavorac“ i JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

44. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (donacije) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetskog korisnika JU Biblioteka Sarajeva Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

45. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetske korisnike, i to: JU „Prva osnovna škola“, JU „Osnovna muzička škola“ Ilidža te JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadzijamaković“ Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

46. Prijedlog zaključka o odobravanju unosa sredstava (transferi) u Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetskog korisnika JU Prva osnovna škola Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić

47. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijem kurira u Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

48. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijem namještenika u Kantonalni sud u Sarajevu Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

PREMIJER

ELMEDIN KONAKOVIĆ

11.05.2017 - 11:30