Dnevni red 82. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-23651/17

Sarajevo, 10.07.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14), člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16)

S A Z I V A M

82. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 12.07.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 13,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog amandmana od L do LVII Vlade Kantona Sarajevo na Ustav Kantona Sarajevo,  Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

12.07.2017 - 13:00 do 13:01